Javne konsultacije o Prednacrtu zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

U okviru implementacije Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji provodi Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a koji je podržan od strane Vlade Švicarske predviđena je i podrška ministarstvima u reviziji legislativnih dokumenata.
 
Radna grupa za izradu stručnih osnova za novi Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH, imenovana  od strane Federalnog ministra zdravstva aktom broj: 09-37-5088/18 od 25.07.2018. godine, pripremila je Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja. Ovim putem obavještavamo da su otvorene javne konsultacije o Prednacrtu zakona te vas pozivamo da svoje komentare, sugestije i prijedloge na Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja uputite Federalnom ministarstvu zdravstva putem „Obrasca za dostavljanje komentara i prijedloga", i to do 01.03.2020. godine, putem pošte na adresu: Titova broj 9., 71000 Sarajevo ili putem e-mail adrese: kabinet@fmz.gov.ba

Pristigli komentari i prijedlozi će biti razmotreni prije upućivanja Prednacrta zakona na razmatranje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine."