Mentalno zdravlje

MENTALNO

O projektu

Projekat mentalnog zdravlja u BiH predstavlja rezultat kontinuiranog opredjeljenja resornih entitetskih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u Bosni i Hrecegovini.

Reforma zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini je započela 1996. godine, stavljanjem fokusa na brigu u zajednici,  za razliku od tradicionalnog pristupa koji je uglavnom bio baziran na hospitalnom tretmanu ljudi sa mentalnim poremećajima.

NAJZNAČAJNIJI REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI U OKVIRU KOMPONENTE 1:

U toku 2022. godine nastavljene su značajne aktivnosti u pripremi i reviziji legislativnog okvira kojim se osigurava kvalitet i kontinuitet brige te su pripremljeni sljedeći dokumenti:

 1. Akcioni plan Programa prevencije u oblasti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.
 2. Pravilnik o standardima za akreditaciju zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.
 3. Pravilnik o postupku akreditacije zdravstvene ustanove, sadržaju i načinu vođenju registra akreditacija dodijeljenih zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. 
 4. Prednacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 5. Stručne osnove Pravilnika o zaštiti mentalnog zdravlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. 
 6. Stručne osnove Pravilnika o standardu obrazovanja, sadržaju i načinu obavljanja psihoterapije u okviru zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.
 7. Stručne osnove Pravilnika o vrsti i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim mentalnim poremećajima u Federaciji BiH. 
 8. Nacrt Programa za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH za naredne 3 godine.

U cilju osiguranja obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti međunarodnog izvještavanja, u oba entiteta su revidirani izvještajni obrasci u skladu sa potrebama za izvještavanje za ATLAS MENTALNOG ZDRAVLJA, publikaciju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Broj osoba kojima su pružene usluge MZ u zajednici u 2021. godini (posljednjoj godini izvještavanja) je 69.370 (M 31.978, Ž 37.392), od toga je ukupno 38,63% osoba sa teškim mentalnim poremećajima.

Tokom 2022. je reakreditivano 15 CZMZ-ova, što znači da ukupno 72% CMZ-ova (odnosno 51 od ukupno 71 CMZ) na nivou BiH pruža rodno senzitivne usluge u skladu s akreditacijskim standardima mentalnog zdravlja, uključujući planiranje i rad zasnovan na dokazima. Ukupan broj korisnika usluga mentalnog zdravlja, iz akreditovanih CMZ-ova, koji su upućeni na hospitalni tretman smanjen je za 8% u periodu praćenja (2015.-2022.), što je direktni pokazatelj većeg opsega podrške korisnicima u primarnoj zaštiti mentalnog zdravlja.

Tokom 2022. godine provedena je edukacija profesionalaca za upravljanje uslugama bazirano na dokazima za ukupno 158 profesionalaca (Ž 127, M 31), od kojih je 112 u Federaciji BiH i 46 u Republici Srpskoj, iz 53 zdravstvene ustanove primarnog i 18 ustanova sekundarnog nivoa.

U posmatranom periodu završena je i Analiza praćenja primjene Modela zajedničkog planiranja otpusta za korisnike usluga mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Analizirani su podaci primjene Modela iz ukupno 18 bolničkih ustanova, 5 stacionarnih ustanova koje su direktno sarađivale sa 68 CMZ-ova i 53 centra za socijalni rad. Može se zaključiti da je, i pored heterogenosti u pristupima, Model otpusta započeo da se provodi i da je imao solidnu primjenu u praksi tokom perioda praćenja, te da je većina bolničkih ustanova usvojila novi način komunikacije sa službama u zajednici (CSR i CMZ), kao temelja daljih unapređenja intersektorske saradnje. Na osnovu Analize je pripremljen Priručnik o kontinuitetu tretmana i njege – pristup usmjeren na oporavak sa uključenjem korisnika.

Na simpozijumima, na kojima su učestvovali direktori domova zdravlja, načelnici/šefovi centara za zaštitu mentalnog zdravlja, pravnici iz domova zdravlja, predstavnici Vlade Brčko Distrikta, predstavnici Zdravstvenog centra Brčko Distrikta, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ministri kantonalnih ministarstava zdravstva, predstavnici donatora, Parlamenta BiH, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, predstavnici udruženja, agencija, predstavnici AKAZ-a i Instituta za javno zdravstvo, predstavljeni su ključni rezultati reforme u mentalnom zdravlju, u oblasti usluga mentalnog zdravlja u zajednici, te prepoznati glavni izazovi pred svim akterima da se dostignuti rezultati zadrže i nastave.

U toku 2022. godine održana su dva centralna zagovaračka događaja u formi simpozijuma za menadžere zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, 24. maj 2022.; Sarajevo, 26. maja 2022.) sa temom “Budućnost zdravlja u zajednici – izazovi i prioriteti do 2030. godine”, ukupan broj učesnika bio je 144 (M 55, Ž 89).

NAJZNAČAJNIJI REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI U OKVIRU KOMPONENTE 2A:

Intervencije u okviru ovog ishoda do sada su uspješno dovele do postizanja boljih rezultata od planiranih što dokazuje broj korisnika uključenih u koordiniranu brigu koji je već veći od ciljnog indikatora za fazu projekta (3.894 korisnika u koordiniranoj brizi u odnosu na ciljanih 3.452). U koordinisanu brigu je tokom 2022. godine uključeno 213 novih korisnika (Ž=114, M=99). Intervencije jačanja kapaciteta profesionalaca, primarno u CMZ-ima su fokusirane na uspostavljanje sistema mentalnog zdravlja koji će podržati prevenciju mentalnih problema, psihosocijalnu rehabilitaciju i oporavak i osigurati dugoročne efekte za pojedince i njihove porodice, kao i kvalitet usluga koje pružaju CMZ-ovi u BiH. Projekat je nastavio sa pružanjem podrške i sa praćenjem primjene koordinirane brige u CMZ-ovima u BiH.

Praćenje oporavka korisnika uključenih u koordinisanu brigu jedan je od najznačajnijih indikatora opšteg cilja projekta. U procjeni praćenja oboljenja i oporavka tokom 2022. godine učestvovalo je ukupno 380 ispitanika (N=190 korisnika/ica i N=190 osoblja). Na nivou ukupnog uzorka (N=380) oporavak procjenjuje 75% ispitanika.

U okviru aktivnosti pružanja podrške u primjeni koordinisane brige organizovana je treća dodatna trodnevna edukacija iz KB od 5. do 7. 4. 2022. godine, za 41 profesionalca, članova multidisciplinarnih timova (psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre/tehničari, specijalizanti psihijatrije, okupacioni terapeuti, logoped) koji ranije nisu prošli ovaj trening (Ž 34, M 7) iz 19 CMZ-ova u BiH.

U sve tri faze Projekta mentalnog zdravlja obavljene su ukupno 272 posjete u 74 CMZ-a u BiH. On-site posjete su se pokazale kao najbolji način pružanja podrške centrima u provođenju koordinisane brige, a projektnom timu daju potpuniju sliku o stvarnom stanju i načinu funkcionisanja CMZ-ova i aktuelnim poteškoćama s kojim se pojedini CMZ susreću. Iz izvještaja supervizora se može zaključiti da su i dalje najveći efekti koordinirane brige smanjenje ponovnih hospitalizacija i bolji oporavak i rehabilitacija korisnika.

USPJEŠNA PRIMJENA KOORDINIRANE BRIGE I OSIGURANI DUGOROČNI POZITIVNI EFEKTI

INDIVIDUALNI PLAN OPORAVKA (IPO) – SARADNJA SA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U BIH

U okviru aktivnosti pružanja podrške u primjeni individualnog plana oporavka (IPO) na radnom mjestu (on-site posjete), u periodu od februara do marta 2022. godine, posjećeno je 8 ustanova socijalne zaštite/dugotrajni smještaj u BiH (4 u FBIH i 4 u RS). Za posjete je bilo angažovano 8 trenera/ica/supervizora/ica iz IPO, koji su radili u timovima, a posjete su bile dvodnevne. On site posjete su ponovo pokazale kao jedan od najboljih načina pružanja podrške u provođenju naučenog na treningu na radnom mjestu. U sklopu on-site posjeta ustanovama socijalne zaštite izvršena je procjena zadovoljstva korisnika uključenih u IPO putem CSQ-8 upitnika. Rezultati analize popunjenih upitnika (N=40, Ž 22 (55%), M 18, (45%)) M=3,32 (na skali od 1 do 4). Takođe, održane su i dvije trodnevne edukativno-supervizijske radionice iz IPO, na radionicama je učestvovalo ukupno 55 učesnika/ca (Ž 46, M 9) iz ustanova socijalne zaštite/dugotrajni smještaj. Cilj edukativno-supervizijske radionice jeste prevladavanje individualnih poteškoća i prepreka s kojimsu se zaposlenici iz ovih ustanovama sretali pri primjeni i praćenju IPO. Takođe, cilj je bio i pružanje edukativnog sadržaja u cilju jačanja kompetencija osoblja navedenih ustanova u radu sa korisnicima. U cilju priprema za supervijske edukativne radionice prikupili smo 55 prikaza slučajeva od osoblja koje je prošlo IPO trening u formi prezentacije, od kojih smo odabrali 16 i koje su bile prikazene na grupnoj superviziji.

Ukupan broj korisnika uključenih u program primjene IPO u ustanovama socijalne zaštite i za dugotrajni smještaj korisnika u BiH je 66 (Ž 36, M 30). U procjeni praćenja oboljenja i oproavka tokom 2022. godine učestvovalo je 88 ispitanika (N=44 korisnika/ica i N= 44 osoblja), prvo mjerenje pokazuje visok stepen oporavka (samoprocjena korisnika preko 87% i procjena osoblja 92%).

PROGRAMI PREVENCIJE I PROMOCIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU UKLJUČUJU MULTISEKTORSKI PRISTUP I BAZIRANI SU NA POTREBAMA ZAJEDNICE

U partnerstvu sa entitetskim IJZ/ZZJZ i CMZ-ovima provodi se program: „Saradnja centara za mentalno zdravlje i službi porodične medicine sa ciljem blagovremenog otkrivanja depresije i anksioznosti kod odraslog stanovništva“. Ovaj program se provodi u oba entiteta, u partnerstvu sa po 10 DZ u 10 lokalnih zajednica po entitetu. Projektom je obuhvaćeno 20 CMZ i 60 timova porodične medicine u BiH. Na nivou oba instituta koji provode gore navedeni PP program je uključeno 15 novih CMZ-ova, koji ranije nisu provodili ovaj program.

Ukupan broj profesionalaca koji su prošli obuku u 2022. godini za provođenje PP programa je: 23 (1 M, 22 Ž). Broj osoba iz opšte populacije koji su obuhvaćeni skriningom u porodičnoj medicini je 2756 (M 948, Ž 1808), od kojih je 1161 osoba imala kritični skor na skali depresije i anksioznosti i upućena na tretman u CMZ. Ukupan broj skriniranih osoba u implementaciji ovog programa u posljednjih 5 godina je 4488 (M 1490, Ž 2998).

Projekat je podržao Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u osnivanju psihološkog  savjetovališta Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom novembra i decembra 2021. godine, fakultet je proveo istraživanje na uzorku od 793 studenta Univerziteta u Banjoj Luci iz svih organizacionih jedinica. Rezultati su pokazali izuzetno visoke indicije različitih psiholoških problema koji se operacionalizuju kao umjereno ili izuzetno prisutni karakteristični simptomi. Osnivanjem ovakvog savjetovališta studenti su kroz organizovan pristup započeli dobivati besplatnu adekvatnu psihološku pomoć i tretman, ali će isto tako imali mogućnost sticanja adekvatnih znanja, podsticanja ličnog razvoja i jačanja vlastitih potencijala, te će i sami doprinositi promovisanju značaja mentalnog zdravlja.

Do sada su uspješno završene aktivnosti osnivanja Psihološkog savjetovalištva Univerziteta u Banjoj Luci, promocija savjetovalištva, izbor i promocija psihoterapeuta koji će pružati usluge studentima i supervizije psihoterapeutima.

Udruženje „PERSPEKTIVA PLUS“ provodi projekat “Očuvanje mentalnog zdravlja starijih osoba u vrijeme pandemije COVID-19”. Aktivnosti su se provodile sa osobama starije životne dobi koje dolaze u Klub za aktivno starenje “Aktiva” u Istočnom Sarajevu (N 30, Ž 26 i M 4). Takođe, pilotiran je interaktivni preventivni program „Zbog tebe, zbog nas“ koji je namijenjen djeci srednjoškolskog uzrasta. Program je proveden u 8 lokalnih zajednica u saradnji sa CMZ-ovima i srednjim školama. Trening trenera su prošle 23 profesionalca iz 8 CMZ-ova i srednjih škola. Program je uspješno proveden dva puta, a obuhvatio je 350 učenika/ice (Ž 191, M 159) iz 8 srednjih škola.

NAJZNAČAJNIJI REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI U OKVIRU KOMPONENTE 2B:

EDUKACIJA PROFESIONALACA IZ USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE IZ OKUPACIONE TERAPIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU

Uz veliku podršku Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te širenjem saradnje sa nadležnim ministarstvima rada i socijalne politike, nakon kreiranja kurikuluma „Intenzivni kurs iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju za profesionalce u sistemu socijalna zaštite“, završen je opsežni proces obuke 53 profesionalca iz socijalnih ustanova (Ž 42, M 11). Spomenuti broj od 53 profesionalca obuhvata 34 edukanta/ice u FBiH i 17 edukanata/ica iz Republike Srpske i jednu edukanticu iz Distrikta Brčko.

Edukacija je bila organizovana u 5 modula (svaki modul se realizuje u pet dana predavanja i vježbi), a intenzitet organizacije modula je bio na mjesečnoj osnovi. Sa imenovanim polaznicima se odvijala neprestana komunikacija radi njihovog što lakšeg savladavanja znanja. Kreirana je socijalna mreža korištenjem mejla, Vibera i Facebook grupe i ostvarena neprestana i intenzivna komunikacija sa svim polaznicima edukacije.

Evaluacija zadovoljstva edukacijom za svih 5 modula je pokazala je da 99,2% polaznika smatralo da su teme bile adekvatne i da se sadržaj koji im je prenesen može primijeniti u praksi.

Edukanti su kroz praktični dio edukacije primjenjivali znanja direktno u radu sa korisnicima usluga i do avgusta 2022. godine taj broj je iznosio 873 korisnika/štićenika. Evaluacija postavljanja ciljeva nakon modula 5 je pokazala da je 95% edukanata ispravno postavilo ciljeve za pojedini slučaj, što prikazuje dobar rezultat u savladavanju znanja i vještina polaznika edukacije.

Svakoj edukaciji je prethodio rad na procesu zagovaranja održivosti usluga OT u sistemu socijalne zaštite kroz organizacije intenzivnih sastanaka sa menadžmentom navedenih ustanova.

Nadalje, u protekloj godini smo realizovali tendere za nabavku setova materijala i opreme za OT, te su osigurana 24 bazična paketa za 18 ustanova socijalne zaštite/ustanova mentalnog zdravlja (u FBiH 15 paketa za 10 ustanova pretežno socijalne zaštite, a u RS 9 paketa za 8 ustanova) za potrebe okupacionih terapeuta koji su uključeni u edukaciju intenzivnog kursa u radu sa njihovim pacijentima/korisnicima, što je značajna podrška za dalji rad u OT u ovim ustanovama.

Realizacije 5 modula intenzivnog kursa iz okupacione terapije za profesionalce u sistemu socijalne zaštite

JAČANJA KAPACITETA ZNANJA PSIHOLOGA/INJA I TIMOVA U USTANOVAMA MENTALNOG ZDRAVLJA U OBLASTI MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I ADOLESCENATA I SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAD SA PORODICAMA

52 profesionalca (Ž 43, M 9) od toga iz FBIH 21 psiholog, a iz RS 31 profesionalaca iz timova centara za mentalno zdravlje u toku 2019.-2021. god. prošlo je formalnu obuku za rad s djecom i adolescentima. Ovom edukacijom je obuhvaćeno 30 ustanova mentalnog zdravlja, najvećim djelom iz centara za mentalno zdravlje (FBiH 21 centar za mentalno zdravlje, RS 12).

U 2022. godini završeni su procesi edukacije i uslove za sticanje certifikata polaganjem završnog ispita i dostavljanjem popunjenih ASEBA upitnika je dobilo 19 od 21 (Ž 16 i M 3) edukanata iz Federacije BiH i 19 od 31 (Ž 17 i M 2) edukanata iz Republike Srpske.

Proces edukacija iz sistemske porodične terapije realiziran je kroz 8 modula edukacije podijeljene u dvije godine (vremenski prolongirano radi COVID-19 pandemije). Od 27 (Ž 25 i M 2) socijalnih radnika/ca zaposlenih u centrima za mentalno zdravlje koji su odslušali kompletan edukacijski proces njih 25 (Ž 23 i M 2) (17 u FBIH i 8 u RS) je pristupilo završnom ispitu i isti položilo time ispunjavajući sve uslove za sticanje zvanja sistemsko porodičnog savjetnika/ce. 10 edukanata/ica iz obrazovnog sektora koji su uzeli zajedničko učešće u nastavnom procesu su također položili ispite i na taj način doprinijeli jačanju mreže sistemsko-porodičnih savjetnika.

Za Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. 10. 2022. godine, u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Kliničkom centru Univerziteta u Banja Luci upriličene su svečanosti koje imaju za cilj povećanje informisanosti stanovništva o tome koje preventivne intervencije u mentalnom zdravlju djeluju i na koji način svako od nas može dobiti potrebnu uslugu mentalnog zdravlja, te su dodijeljeni su certifikati prvoj generaciji dječijih i adolescentnih psihoterapeuta i certifikati sistemskih porodičnih savjetnika iz socijalnih ustanova.

Obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja i dodjela certifikata educiranim terapeutima

NAJZNAČAJNIJI REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI U OKVIRU KOMPONENTE 3:

POVEĆANA JE SENZIBILIZIRANOST MEDIJA U IZVJEŠTAVANJU O MENTALNOM ZDRAVLJU

Projekat se nizom aktivnosti istovremeno bori protiv stigmatiziranja i diskriminacije osoba sa mentalnim  poremećajima i stvara povoljnije uslove za njihovu integraciju i bolji kvalitet življenja. U proteklom periodu Projekat je izradio priručnik Smjernice o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju,  namijenjen medijskim radnicima i radnicima u oblasti mentalnog zdravlja. Svrha ove publikacije je da ponudi bolje, pravilnije i korektnije termine koji se koriste u mentalnom zdravlju i psihijatriji, da ponudi bolji kontekst u kom se govori o mentalnom zdravlju i poremećajima i da unaprijedi saradnju jednih i drugih profesionalaca.

Postizanjem ovih ciljeva, direktno se utiče i na podizanje svijesti javnosti i promovisanju poštovanja prava i  dostojanstva lica sa mentalnim poremećajima te njihovoj integraciji. Kao završna aktivnost u ovoj oblasti, izrađen je Vodič za saradnju prilikom izvještavanja o mentalnom zdravlju. Dokument je izrađen sa svrhom promicanja pružanja tačnih informacija i podizanje svijesti šire javnosti o pitanjima mentalnog zdravlja kako bi se suprotstavili diskriminaciji i stigmi i olakšali integraciju i podršku osobama sa povećanim rizikom za mentalno zdravlje. Vodič za saradnju predstavlja dokument koji daje bolji uvid u trenutno stanje kad je riječ o izvještavanju o mentalnom zdravlju kao i ponuditi ideje i rješenja kako da se unaprijedi kvalitet izvještavanja o ovoj senzitivnoj temi. Namijenjen trima ključnim učesnicima, a to su medijski radnici, zdravstveni radnici i osobe sa mentalnim poremećajima. Vodič za saradnju prilikom izvještavanja o mentalnom zdravlju ističe, promoviše i zastupa pozitivne načine izvještavanja o temama mentalnog zdravlja, a fokus u izvještavanju usmjerava ka promotivnim, informativnim i edukativnim sadržajima. Na ovaj način dokument predstavlja korak dalje u odnosu na ranije izrađeni dokument koji je skup smjernica o etičkom izvještavanju.

OSNAŽIVANJE KORISNIKA USLUGA MENTALNOG ZDRAVLJA I NJIHOVIH UDRUŽENJA

Osnaživanje korisnika usluga u mentalnom zdravlju u procesu postizanja i održavanja oporavka i ravnopravnog uključivanja u sve oblasti društvenog i ekonomskog života svoje zajednice, uključujući poboljšanje kvaliteta života, jedan je od krajnjih ciljeva Projekta mentalnog zdravlju u BiH. Primarnu ulogu u ovom veoma važnom procesu imaju korisnici, stoga Projekat kontinuirano provodi aktivnosti koje direktno jačaju zdrave kapacitete korisnika i kapacitete korisničkih udruženja. Kroz redovne programe, jačanje kapaciteta korisnika i korisničkih udruženja, te povećanje socijalne inkluzije osoba sa mentalnim poremećajima u 2022. god. direktno je uključeno 482 (M 193, Ž 289) korisnika/ca kroz različite programe.

U toku 2022. godine realizovani su i u toku su realizacije kolaborativni programi socijalne inkluzije i zaštite fizičkog zdravlja sa udruženjima korisnika, ustanovama socijalne zaštite i zdravstvenim ustanovama (17):

„EKO-EHO“ Banja Luka, „Dolac“ Banja Luka, „Menssana“ Sarajevo, „Neuron“ Odžak, „Tavan“ Sarajevo, “Most” Vitez, “Zajedno” Banja Luka, “Udruženje Život sa Down sindromom FBiH”, “Mila” Gračanica, “Glasno s razlogom” BiH, “Djetelina” Maglaj, DZ/CMZ Travnik, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Modriča, Dom za lica sa invaliditetom Prijedor i JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora.

Kroz projekte sa udruženjem Menssana DRC u 2022.godini je 7 korisnika/ica (Ž 6, M 1) ostvarilo radnu integraciju.

U ovom izvještajnom periodu 27 korisnika/ica (M 14, Ž 13) je završilo e-trening Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju i ljudskim pravima „Quality Rights“ i edukaciju u organizaciji PMZa.

Kroz edukaciju korisnika koja su organizovala udruženja korisnika i PMZ (Sarajevo, Gračanica, Odžak i Fojnica), 427 korisnika/ica (M 169, Ž 258) je podržano u zagovaranju svojih prava, odnosno prošlo je edukaciju od strane korisnika trenera iz oblasti Ljudskih prava. Ukupan broj korisnika koji su podržani u zagovaranju svojih prava je 454 (M 183, Ž 271).

U okviru aktivnosti usmjerenih na destigmatizaciju, jačanje kapaciteta korisnika i promovisanje oporavka, proveden je trening Govorništva. Završni ciklus treninga finaliziran je 2022. godine sa grupom od 17 korisnika (10 Ž, 7 M) koji su svoju ličnu priču oporavka dijelili sa različitim grupama i time utjecali na pozitivne promjene u smjeru podrške u osnaživanju korisnika i tretmanu kojem su ljudska prava prioritet. U ovom periodu pružena je podrška inicijativi za otvaranje još jednog korisničkog udruženja “Djetelina” iz Gračanice.

KREIRANI SU MODELI ZA RADNU INTEGRACIJU OSOBA S MENTALNIM POTEŠKOĆAMA U ZAJEDNICI

U okviru razvijanja modela radne integracije projekat je, prvenstveno iskustveno, razvio i sa partnerima implementira tri različita modela:

 • radni angažman kroz socijalno preduzetništvo
 • angažman kroz samozapošljavanje
 • rehabilitacioni radni angažman unutar udruženja.

Projekat je posvećen jačanju mogućnosti da osobe sa problemima mentalnog zdravlja budu radno integrisane, bilo kroz kreiranje modela zapošljavanja ili podizanje ličnih kapaciteta, znanja i sposobnosti koji će im omogućiti zapošljavanje. U ovu svrhu je izrađen dokument Modeli zapošljavanja u sklopu kojeg su analiza mogućnosti i deskripcija razvijenih modela zapošljavanja. Takođe, dokument Modeli zapošljavanja u svom sadržaju nudi zakonske pretpostavke zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, zapošljavanje u kontekstu međunarodnih dokumenata u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i ljudskih prava, opis i izvedene osnovne principe zapošljavanja svakog od navedenih modela koje je Projekat primjenjivao.

Kroz programe profesionalne orijentacije, koje uključuju strukovno osposobljavanje i prekvalifikaciju, pružena je podrška pojedincima kako bi im se omogućilo da steknu vještine koje su im potrebne da bi povećali mogućnost  zaposlenja ili radnog angažmana u skladu sa svojim potencijalom i sklonostima. Ukupan broj podržanih kroz proces sticanja formalnih edukacija-prekvalifikacija, dokvalifikacija, školovanje, cjeloživotno učenje je N 6, od kojih M 2, Ž 4.

PMZ u saradnji sa konsultantskom kućom Agroideja provodi program čiji je cilj proizvodnja svježeg voća i povrća, odnosno drugih rukotvorina koje bi se koristilo za vlastite potrebe, a dijelom organizovano plasirale na tržište. Na osnovu timskih posjeta PMZ-a ustanovama socijalne zaštite i inicijalnih procjena potreba i kapaciteta, te nakon dodatnih posjeta i razgovora konsultanta, odabrane su dvije ustanove sa kojima će se provoditi ovaj program, a to su: JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Na ovaj način želi se pružiti podrška korisnicima ustanova, ali i samim ustanovama u poboljšanju uslova rada. U ovom domenu ne govorimo o radnoj integraciji korisnika koliko o radnoj terapiji, ali su neupitne beneficije  uspostavljanja ove saradnje kako za korisnike tako i za ustanove.