Završena edukacija sestrinskog kadra u mentalnom zdravlju u BiH

Završetkom trećeg ciklusa regionalnih treninga početkom novembra mjeseca okončana je intenzivna edukacija sestrinskog kadra u mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini u organizaciji Projekta mentalno zdravlje u BiH.

Ovaj složeni proces edukacije odvijao se na tri nivoa, i to prvo kao trening iz andragoških vještina koji je integralni dio treninga trenera (ToT), zatim kao trening trenera/ica iz oblasti mentalnog zdravlja i na kraju kao regionalni trening za medicinske sestre/tehničare u svim centrima za mentalno zdravlje u BiH i određenim psihijatrijskim klinikama i odjeljenjima. Rezultat cjelokupnog procesa je edukovan kompletan sestrinski kadar u oblasti mentalnog zdravlja u BiH. Regionalna edukacija je provedena od juna do novembra 2012. godine, u tri dvodnevna ciklusa, u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, a uspješno ju je okončalo preko 300 sestara i medicinskih tehičara iz centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih klinika/odjeljenja. Program edukacije, podijeljen u devet modula, zasnovan je na Planu i programu i Priručniku za obuku medicinskih sestara/tehničara u oblasti mentalnog zdravlja, koji su autorsko djelo domaćih eksperata imenovanih od strane resornih entitetskih ministarstava, napisano u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Ova edukacija, koja se odvijala u sklopu aktivnosti čiji je cilj jačanje i reprofiliranje sestrinskog kadra u mentalnom zdravlju, ocijenjena je veoma uspješnom, prvenstveno od strane samih polaznika i polaznica, koji su u procesu evaluacije istakli značaj stručnog usavršavanja u oblasti mentalnog zdravlja, naglasili da su stekli nova znanja i tehnike iz oblasti sestrinstva, poboljšali svoje tehnike komunikacije, zatim da osjećaju veći stepen profesionalnog samopouzdanja i samim tim veće uvažavanje svoje profesije i uloge koju imaju unutar multidisciplinaronog tima, te da su naučili da se bolje nose sa svakodnevnim stresom na poslu, što će sve, svakako, dugotrajno doprinijeti i poboljšanju kvaliteta usluge u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja.

Foto galerija