Zakon o zaA!titi osoba sa duA!evnim smetnjama

Zakon o zaA!titi osoba sa duA!evnim smetnjama

SluA3bene novine Federacije BiH", br: 37/01

Ovim zakonom propisuju se osnovna na?ela, na?in organizovanja i provođenja zaA!tite te pretpostavke za primjenu mjera i postupanje prema osobama sa duA!evnim smetnjama.

Dudatna dokumenacija:
Zakon o izmjenama Zakona o zaA!titi osoba sa duA!evnim smetnjama
Uputstvo o sadrA3aju obrazaca u sprovedbi Zakona o zaA!titi osoba sa duA!evnim smetnjama


Preuzmi dokument