U toku istraživanje centara za mentalno zdravlje na području Federacije BiH na temu „ADHD u uzrastu 6 - 12 godina“

Nastavak rada Projekta mentalnog zdravlja u vezi sa malim grantovima za istraživanje centara za mentalno zdravlje ima cilj da se omogući povećan pristup stanovništva uslugama u zaštiti mentalnog zdravlja.

U Federaciji BiH prioritetna tema po izboru Federalnog ministarstva zdravstva je „ADHD (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj) u uzrastu 6 - 12 godina" koju istražuje ukupno 18 centara za mentalno zdravlje. Ovim povodom nabavljeni su i instrumenti ADHDT – Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj koji su dodijeljeni istraživačima za provođenje svojih aktivnosti. U okviru svojih projekta centri za mentalno zdravlje obuhvatili su veliki uzorak djece i roditelja koji su uključeni u istraživanje, a podaci će biti prikupljeni u zajedničku bazu i prezentirani u završnom izvještaju sa preporukama za dalje aktivnosti. Dosadašnji rad timova centara za mentalno zdravlje na terenu dao je veoma pozitivne rezultate kako od strane samih članova timova, tako i od strane škola i posebno roditelja te se rad cenatara sa djecom pokazao kao izuzetno potrebnim, kao i saradnja svih involviranih aktera od centara za mentalno zdravlje, preko škola i centara za socijalni rad.

Ovi projekti imaju za cilj da doprinesu unaprijeđenju prevencije i rane dijagnostike poremećaja ADHD kod djece, kao i osnaživanje istraživačkih kapaciteta timova i njihove saradnje sa školama. Na ovaj način, grantovi će doprinjeti poboljšanoj saradnji centara za mentalno zdravlje sa ključnim pružaocima usluga/sudionicima na nivou zajednice (školama, timovima porodične medicine i centrima socijalne zaštite) u (re)dizajniranju i pružanju programa namjenjih ovoj populacijskoj grupama u skladu sa njihovim potrebama.