U okviru koordinisane brige PMZ-a supervizori i supervizorice posjetili 30 centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini

U sklopu Faze III Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovni (2018-2022. godine), primjena koordinisane brige podržana je i kroz supervizijske posjete centrima za mentalno zdravlje. Supervizijske posjete su osmišljene da podrže pružanje usluge koordinisane brige na radnom mjestu, u svakodnevnom radu sa korisnicima koji pate od teških mentalnih poremećaja i imaju multiple potrebe, poboljšavaju kvalitet koordinisane brige i omogućavaju implementaciju i evaluaciju primjene koordinisane brige u centrima za mentalno zdravlje. Krajnji rezultat supervizijskih posjeta je da primjena pristupa koordinisane brige doprinese boljim zdravstvenim ishodima, boljoj kvaliteti života i većem zadovoljstvu korisnika usluga u oblasti mentalnog zdravlja. Jedan od ciljeva je i da se identifikiju određene poteškoće u primjeni pristupa, otklone nejasnoće u radu i podigne nivo motivacije za primjenu istog.

U periodu od juna do jula 2018. godine sertifikovani treneri/ce-supervizori/ce (sertifikovani od strane resornih ministarstava nakon provedenog ToT-a u Fazi I PMZ u BiH) su posjetili 30 centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i to: Sanja Gidumović, diplomirana medicinarka zdravstvene njege i Sanja Durtka diplomirana psihologinja su posjetile CMZ Velika Kladuša, CMZ Cazin, CMZ Bihać, CMZ Bužim, CMZ Jajce, CMZ Travnik, CMZ Bugojno, CMZ Visoko;

Prof. dr sc med. Mira Spremo, psihijatrica i Nikola Zec diplomirani medicinar zdravstvene njege su posjetili CMZ Vogošća, CMZ Hadžići, CMZ Kakanj, CMZ Zvornik, CMZ Konjic, CMZ Mostar, CMZ Trebinje, CMZ Pale;

Valerija Soldo medicinska sestra/okupaciona terapeutkinja i Nikolina Palameta diplomirana socijalna radnica su posjetile CMZ Sokolac, CMZ Goražde, CMZ Višegrad, CMZ Foča, CMZ Centar, CMZ Stari Grad, CMZ Istočno Sarajevo;

Dr med. spec. psihijatrije Irena Janjić je posjetila CMZ Orašje, CMZ Gračanica, CMZ Srebrenik, CMZ Tuzla, CMZ Živinice, CMZ Maglaj, CMZ Banovići.

U sklopu supervizijskih posjeta centrima za mentalno zdravlje u BiH, pored superviziranja i pružanja podrške multidisciplinarnim timovima na radnom mjestu, supervizori su intervjuisali korisnike uključene u koordinisanu brigu putem upitnika CSQ-8 u sklopu istraživanja zadovoljstva korisnika dobijenim uslugama koordinisane brige.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.

Galerija fotografija