Sastanak ekspertne grupe za razvoj revidiranih standarda i normativa usluga u mentalnom zdravlju i revidiranih sistematizacija radnih mjesta i opisa poslova za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu

U periodu od 15. – 16. decembra/prosinca 2010. godine, održan je prvi sastanak Ekspertne grupe za razvoj revidiranih standarda i normativa usluga u mentalnom zdravlju i revidiranih sistematizacija radnih mjesta i opisa poslova za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu.


Aktivnosti i ciljevi ove ekspertne grupe su fokusirani na poboljšanje administrativnog i zakonodavnog okvira koji omogućava efikasno djelovanje u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Projektne intervencije u okviru ovog projektnog zadatka od ključne su važnosti za osiguranje održivosti rezultata koji će biti postignuti u svim drugim komponentama projekta, s ciljem prevazilaženja zastoja u implementaciji aktivnosti planiranih u političkim i strateškim dokumentima, a putem kreiranja jasnih mehanizama za planiranje i realizaciju usluga orijentiranih ka zajednici u skladu sa potrebama korisnika, za planiranje obima i kvaliteta ljudskih resursa, kao i očekivanih oblika intra i intersektorske saradnje. Stoga, krajnji cilj ovog projektnog zadatka predviđa usvajanje revidiranih standarda i normativa usluga u mentalnom zdravlju, kao i revidiranih sistematizacija radnih mjesta i opisa poslova u ciljnim službama mentalnog zdravlja. Na taj način bi se omogućilo jasno definisanje uloga, osnovnih kompetencija i odnosa unutar i između određenih profesionalnih grupacija koje čine multidisciplinarne timove (npr. uloge sestrinskog kadra, okupacionih terapeuta i dr.), uvođenje novih usluga i podržao razvojni kontekst reforme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.