Preventivni program Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju u Federaciji Bosne i Hercegovine

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine održana je jednodnevna edukacija za profesionalace iz deset centara za mentalno zdravlje u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru preventivnog programa "Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Preventivni program provodiće se kontinuirano do kraja 2017. godine u saradnji Zavoda za javno zdravstvo FBiH i centara za mentalno zdravlje što je podržano kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH u okviru aktivnosti na promociji mentalnog zdravlja i prevenciji mentalnih poteškoća. Zavod za javno zdravstvo FBiH dodijelio je grantove centrima za mentalno zdravlje u jedanaest zajednica koji su ispunili sve kriterije za provođenje navedenog sveobuhvatnog programa i to: CMZ Gračanica, CMZ Vogošća, CMZ Tuzla, CMZ Livno, CMZ Hadžići, CMZ Vitez, CMZ Zenica sa CMZ Kakanj, CMZ Široki Brijeg, CMZ Tomislavgrad i CMZ Tešanj. Zavod za jevno zdravstvo FBiH i Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržali su i pilot preventivni program prevencije kockarske ovisnosti koji će provesti CMZ Mostar.

Nakon pripreme radnog materijala koji su izradili članovi radne grupe sastavljene od profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje, eksperata iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije i psihilogije i Zavoda za mentalno zdravstvo, održana je edukacija o ciljevima i aktivnostima programa.

Pored profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje, članova radne grupe koji su vodili edukaciji, prisustvovao je i pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine dr. Goran Čerkez koji je pozdravio učesnike koji je naglasio važnost provođenja preventivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama sa posebnim naglaskom na djecu i adolescente kao ciljnu vulnerabilnu grupu.Preventivnim programom biće obuhvaćene najmanje 23 škole u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojima će se program provoditi sa učenicima drugih razreda srednjih škola. Očekuje se da će programom biti obuhvaćeno preko 1200 učenika i njihovih roditelja. Program će provoditi iskusni profesionalci iz centara za mentalno zdravlje koji će obučiti nastavno osoblje i psihološko-pedagoške službe u provođenju preventivnog programa. Program je sveobuvatan i iz razloga što su u njega uključeni svi akteri koji imaju značajnu ulogu u kreiranju i implementaciji preventivnih i promotivnih aktivnosti, uklučujući i kantonalne zavode za javno zdravstvo.

Kroz razvoj preventivno-promotivnog programa će se smanjiti rizični faktori i poboljšati protektivni faktori koji su namijenjeni vulnerabilnim grupama populacije i onima kod kojih postoji rizik da to postanu. Time će se kroz rad u zajednici/školama postići dva specifična cilja, a to su ojačan školski kadar za kreiranje pozitivne školske klime i ojačani protektivni faktori kod učenika.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH, podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.