Политика и стратегија здрабља младих Републике Српске (2009-12)

Политика и стратегија здрабља младих Републике Српске (2009-12) Политика обезбјеђује свеобухватно унапређење стања у области здравља младих, које је у жижи ин­ тересовања младих, а у складу са циљевима дефи­ нисаним у документу усвојеном од Народне скупш­ тине Републике Српске: Програм здравствене политике и стратегије за здравље у Републици Срп­ ској до 2010. године (Службени гласник РС, 56/02), поглавље V, циљ 2. Здрава омладина, а односи се на бригу о унапређењу здравља младих у узрасту од 16 до 30 година; Омладинска политика Републике Срп­ ске (2006. година).

Стратегију за здравље младих и програме за реализацију Политике доноси Влада Ре­ публике Српске, на приједлог Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, уз активно учешће у изради Министарства за породицу омлади­ ну и спорт, Министарства просвете и културе и пред­ ставника омладине и младих.

Preuzmi dokument