Počinje prvi ciklus supervizijsko - edukativnih susreta iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju za rad sa djecom i adolescentima

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske, nastavljeno je sa organizacijom supervizijsko edukativnih radionica iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju kao i unazad dvije godine, sa ciljem usavršavanja znanja i učenja novih intervencija okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Prvi ciklus će biti realizovan u Neumu od 27. maja do 30. maja 2019. godine za okupacione terapeute u mentalnom zdravlju iz Republike Srpske a od 8. juna do 11. juna 2019. godine za okupacione terapeute u mentalnom zdravlju iz Federacije BiH.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Irine Rizvan, tema ovogodišnjih supervizijskih radionica je Okupaciona terapija u radu sa djecom i adolescentima. „Od ove projektne godine počinje dodatna edukacija zdravstvenih radnika i saradnika uposlenih u centrima za mentalno zdravlje, za rad sa djecom i adolescentima u Federaciji BIH i Republici Srpskoj. Cilj je jačanje kapaciteta okupacionih terapeuta za prihvatanje većeg broja klijenata iz ove populacije jer se svakom djetetu i adolescentu u našoj zemlji, usvajanjem Konvencije o pravima djeteta garantuje pravo na dostojanstven život u uslovima koji razvijaju njegovu samostalnost i aktivno sudjelovanje u zajednici. Svako dijete ili mlada osoba treba da se osjeća ispunjeno u svom životu, treba učestvovati u svojoj svakodnevnici i imati mjesto u društvu bez obzira na poteškoće ili bolesti. Intervencije okupacione terapije uz pomoć zadatih aktivnosti u radu sa djecom i adolescentima imaju za cilj bolje cjelokupno funkcionisanje i djece i adolescenata", kazala je Rizvan.

Okupaciona terapija je zdravstvena profesija kojoj je cilj pružati pomoć ljudima da dostignu nezavisnost, značaj i zadovoljenje svih životnih aspekata, a okupacioni terapeut primjenjuje specifična znanja kako bi pojedincima omogućio izvođenje aktivnosti dnevnog životakoje imaju lično značenje i vrijednosti. On omogućuje, poboljšava, održava ili vraća funkciju bilo da je nemogućnost izvođenja izazvana ozljedom ili bolešću. Fizičkom ili psihičkom nesposobnošću. Terapeut tretman i procjene provodi sa osobama u potrebi, njihovim porodicama ili starateljima te promoviše nivo zadovoljstva klijenta udjelom u izvođenju aktivnosti dnevnog življenja.

„Okupacionu ili radnu terapiju izvode licencirani okupacioni terapeuti. Primarno je orijentisana na klijenta i cilj joj je omogućiti ljudima da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Terapeuti svoj cilj postižu kroz rad s ljudima i zajednicama na poboljšanju njihove sposobnosti da učestvuju u okupacijama koje žele ili moraju obavljati ili se to od njih očekuje. Drugi način postizanja ovog cilja je prilagođavanje okupacije ili okruženja kako bi se osobama u potrebi pružila bolja podrška za učestvovanje u okupacijama", pojasnila je liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Irina Rizvan.

Okupaciona terapija se planira i odvija u okviru individualnih kulturoloških zahtjeva i u skladu je sa godinama, fazom sazrijevanja i odrastanja, životnim ciklusom i a proces se sastoji od sakupljanja i analize podataka, planiranja i pripremanja terapije, provođenja terapije i evaluacije ili procjene rezultata. U procesu sticanja znanja i vještina u radu sa djecom i adolescentima okupacioni terapeut uči o specifičnosti mentalnih poremećaja kod djece i adolescenata, specifičnim metodama i postupcima procjene i praćenja psihičkih promjena kod mentalnih poremećaja djece i adolescenata, usvajanje znanja koje sprječavaju i umanjuju nepovoljne učinke mentalnih poteškoća i poremećaja i poboljšavaju kalitet života kod djece i adolescenata i savladavanju okupacionih terapijskih postupaka u radu sa mentalno oboljelim.

„Djeca razvijaju svoje samopouzdanje kroz njihov angažman u okupaciji. Okupacioni razvoj je progresivan i dinamičan. Jedan od značajnijih autora u oblasti okupacione terapije Haertl, naglašava faktore kao što su volja, lična motivacija i socijalna angažovanost kao posebno važne u ovom procesu. Svrha okupacionih aktivnosti je da umanji oštećenja i facilitira kontinuitet dječijih okupacija ovisno o tome šta je problem i šta se dešava. Upravo iz svega navedenog u svojoj trećoj fazi Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava i finansira Vlada Švicarske, se fokusirao na jačanje mentalnog zdravlja djece i mladih u BIH", pojasnila je Irina Rizvan.