Počela primjena nove nomenklature usluga u centrima za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj

Kao rezultat procesa revizije standarda i normativa (nomenklature) zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj, Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio je  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga na sjednici 15. 12. 2011. godine.

FZO RS je, u skladu sa svojim procedurama, dostavila svim ustanovama novu odluku, a 22. 12. 2011. god. je objavljena u "Službenom glasniku RS”, br. 128/11. Novi cjenovnik zdravstvenih usluga je sačinila ekspertna grupa pod koordinacionim vodstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i u njegovom kreiranju su uvaženi prijedlozi za promjene koje su davale zdravstvene ustanove na sva tri nivoa zdravstvene zaštite. Važno je da se istakne da su sve predložene usluge prihvaćene bez primjedbi. U novom cjenovniku zdravstvenih usluga, čija primjena počinje 01. 01. 2012. godine,  na primarnom nivou zdravstvene zaštite, tj. za centre za mentalno zdravlje, brisano je 20 ranijih usluga, a usvojeno 96 novih, dok je na sekundarnom nivou brisano 129, a usvojene su ukupno 93 zdravstvene usluge. Ova nova nomenklatura, praćena preciznim definicijama navedenih usluga, omogućava veći spektar, kvalitet i ujednačenost usluga u mentalnom zdravlju, što je jedan od značajnih ciljeva Politike i Strategije mentalnog zdravlja Republike Srpske, kao i efektivnu implementaciju, te pristupačnost i dostupnost zdravstvenih usluga. Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga iz "Službenog glasnika RS” možete preuzeti ovdje.