Ozbiljan i napredan korak u daljem odnosu prema osobama sa smetnjama u mentalnom zdravlju

Probna primjena Modela zajedničkog planiranja otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj je sprovedena u tri bolničke ustanove: psihijatrijskoj klinici UKC Banja Luka, bolnici za hroničnu psihijatriju „Jakeš" i bolnici Sv. apostol Luka Doboj sa devet pripadajućih centara za mentalno zdravlje. Trajala je tri mjeseca, od početka maja do kraja jula tekuće godine, a realizovana je okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.

Kakvo navodi prim dr Tamara Balaban specijalista neuropshijatrije evaluacija Modela zajedničkog planiranja otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj je sprovedena kroz predtest i posttest upitnike, koji su bili ulazni i izlazni parametar za kvalitativnu i kvantitativnu procjenu otpusta.

„Sada imamo podatke i rezultate o radu, prije primjene i podatke poslije primjene Modela otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravljaiz bolnica. Rezultati su odlični. Tokom pilotiranja projekta imenovani su koordinatori otpusta pri bolnicama, koji su uspostavili kontakt sa već postojećim koordinatorima brige pri centrima za mentalno zdravlje".

„Ranije je pacijenta na kontrolni pregled u centar za mentalno zdravlje zakazivala samo jedna bolnica a nakon probne implementacije sve tri bolnice zakazuju kontrolni pregled u centrima za mentalno zdravlje. Bolnički tretman pacijenta sprovodi se uz upoznavanje i potpisanu saglasnost pacijenta, člana porodice ili pacijentu bliske osobe. Sa pripremama za otpust i samim otpustom je takodje upoznat i saglasan pacijent, član porodice ili njemu bliska osoba. Unaprijedjen je kvalitet i kontinuitet rada odabranih bolnica i centara za mentalno zdravlje i uspostavljena je bolja saradnja izmedju dva nivoa zaštite mentalnog zdravlja naših pacijenata. Postignut je opšti princip zaštite prava lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju a i potpuna informisanost pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice, kroz pisanu i potpisanu saglasnost o liječenju, planiranju otpusta i samog akta otpusta", pojasnila je Balaban.

„Briga o pacijentu u vanbolničkim uslovima je podignuta na viši nivo. Primjenom koordinisane brige njegove multiple potrebe- zdravstvene, psihosocijalne i socijalne su zadovoljene. Otpust pacijenta sa smetnjama u mentalnom zdravlju , po Modelu otpusta pacijenta iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja predstavlja kontinuitet brige i rezultira dobrom psihosocijalnom rehabilitacijom pacijenta nakon hospitalizacije a istovremeno smanjuje stigmu mentalne bolesti", zaključila je Balaban.

Prema mišljenju načelnika Centra za zaštitu mentalnog zdravlja pri JZU Dom zdravlja „Prijedor" prim dr Gorana Račetovića, zajedničko planiranje otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja je ozbiljan i napredan korak u daljem odnosu prema osobama sa smetnjama u mentalnom zdravlju, koji ima za cilj nastavak sveobuhvatne i kontinuirane brige za svaku osobu koja je iz medicinskih razloga boravila u bolnici.

„Na način adekvatnog i potpunog procjenjivanja potreba osoba koje su u bolnici, pravovremeno se kreira plan oporavka u kome pored profesionalaca iz bolnice, učestvuju i definisani profesionalci iz službi u zajednici i, što je od posebnog značaja, osobe sa smetnjama u mentalnom zdravlju i članovi njihovih porodica ili druge njima bliske osobe. Tako se ide ka važnom i aktuelnom konceptu u oblasti zaštite mentalnog zdravlja - usmjerenost na osobu i njeno preuzimanje aktivne uloge u svom liječenju i oporavku", pojašnjava Račetović.

„Sa druge strane, profesionalci iz bolnice, koordinatori otpusta, dobijaju novu kompetenciju i pomažu kvalitetnom oporavku, a zajedno sa koordinatorima brige u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja utiču na kvalitet, oporavak i redukovanje ponovljenih liječenja u bolnici i učvršćivanju međusobnih veza i transparentne saradnje između osoba sa smetnjama u mentalnom zdravlju, službi u zajednici i bolničkih službi zaštite mentalnog zdravlja".

„Uvrštavanjem ovog koncepta u zakonski i standardizacijski okvir, svi zajedno ćemo uticati na kontinuirano podizanje kvaliteta usluga koje pružamo - primjena novih vještina i iskustva, kao i na smanjenju stigmatizujućih stavova i osnaživanju osoba sa mentalnim smetnjama za njihovo uključivanje u svoju zajednicu i svoju najbližu okolinu, kao našeg kontinuiranog zadatka, kako profesionalnog tako i humanističkog, koji je i jedan od neprekidnih ciljeva reforme u oblasti mentalnog zdravlja u našoj zemlji", zaključuje načelnik Centra za zaštitu mentalnog zdravlja pri JZU Dom zdravlja Prijedor prim dr Goran Račetović.