Održane radionice o značaju mentalnog zdravlja za upravljačke strukture u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini kao jedan od ciljeva ima ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici koje je podržano kao jedan od prioriteta reforme od strane upravljačkih struktura domova zdravlja i kroz ovaj cilj želi se postići senzibiliziranje upravljačkih struktura o značaju mentalnog zdravlja za cjelokupno zdravlje, ulogama i značaju službi za mentalno zdravlje unutar sistema zdravstvene zaštite, neophodnim upravljačkim i liderskim vještinama kako bi se kreirali neophodni preduvjeti za efikasnije funkcioniranje centara za mentalno zdravlje unutar nivoa primarne zdravstvene zaštite, te unaprijedila horizontalna i vertikalna suradnja sa drugim sektorima.

Prva aktivnost u okviru ovog cilja usmjerena je ka menadžerima iz primarnog nivoa zdravstvene zaštite, ali i drugih nivoa službi unutar sistema zaštite mentalnog zdravlja, kao što je bolnički sektor te sektor socijalne zaštite. Aktivnost se realizira kroz edukativne module u suradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), čime se osigurava dugoročna održivost postignutih rezultata poticanjem ustanova da dostignu kvalitet koji ispunjava akreditacijske standarde. Do sada je provedeno pilot-istraživanje kojim su prikupljeni podaci od centara za mentalno zdravlje, menadžmenta domova zdravlja, ambulanti porodične/obiteljske medicine, centara za socijalni rad i psihijatrijskih bolnica/klinika o postojećoj međusobnoj saradnji i uočenim preprekama. Istraživanje je proveo AKAZ.
Nakon ove aktivnosti, u organizaciji AKAZ-a, održan je i ciklus od pet radionica u većim centrima u Federaciji BiH (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Bihać i Zenica) na kojima je predstavnicima navedenih ustanova, pored predstavljanja i diskusije o nacrtu Politike mentalnog zdravlja Federacije BiH i Strategije zaštite mentalnog zdravlja u FBiH (2011 – 2020.), predstavljen i nacrt akreditacijskih standarda koje centri za mentalno zdravlje treba da ispune kako bi bili akreditirani, pripremljen od strane stručnjaka AKAZ-a. Rezultat ovog ciklusa seminara će biti generički prijedlog protokola o saradnji među ključnim akterima u mentalnom zdravlju.