Održana četiri ciklusa edukacije medicinskih sestara/tehničara u mentalnom zdravlju (trening trenera)

Od 5 - 6. marta/ožujka u Sarajevu je u okviru Projekta mentalnog zdravlja BiH održan četvrti i posljednji ciklus treninga trenera/ica koji predstavlja prvu fazu šire edukacije sestrinskog kadra u mentalnom zdravlju, nakon čega polaznice i polaznici pristupaju polaganju ispita.

Jezgro procesa sačinjava trenerski tim od dvedesetjedne medicinske sestre/tehničara koje su imenovali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada Brčko Distrikta BiH. U okviru četvrtog ciklusa obrađena je tema Krizna stanja u psihijatriji koju je predavao g-din Gilles Hourton, gost iz Švicarske, specijalista kliničkog sestrinstva iz Ženeve. Ova edukacija ima za cilj osnaživanje sestrinskog kadra koji predstavlja najbrojniju, a prema podacima dobivenih istraživanjima, i najmanje obučenu profesionalu kategoriju s najvećom fluktuacijom u okviru domova zdravlja. Očekivani rezultat edukacije je jasno i primjereno profiliranje uloge medicinske sestre/tehničara u mentalnom zdravlju. Temelj edukacije su Plan i program za sestrinstvo u oblasti mentalnog zdravlja čije su se autorice, kao članice zajedničke ekspertne grupe imenovane od strane resornih ministarstava, vodile preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, kao i Priručnik istih autorica koji se koristi kao osnovni nastavni materijal.

Nakon završenog četvrtog ciklusa, u sklopu Konferencije o mentalnom zdravlju, od 8 – 9. maja/svibnja održaće se i dodatna edukacija na temu urgentne psihijatrije sa naglaskom na problemima nasilja i prevenciji suicida. Ovu edukaciju će držati renomirana stručnjakinja iz Švicarske, g-đa Aline Schuwey, direktorica Centra za urgentnu psihijatriju i licencirana trenerica trenera iz Friburga. Nakon provedene edukacije i položenog završnog ispita uspješni kandidati i kandidatkinje će biti certificirani i uključeni u daljnji proces edukacije medicinskih sestara/tehničara u centrima za mentalno zdravlje kroz regionalne treninge. Svi polaznici treninga trenera su prošli trodnevnu obuku iz andragoških vještina na osnovu priručnika za edukaciju u oblasti mentalnog zdravlja koji je razvila Fondacija FAMI uz podršku domaćih i švicarskih eksperata. Očekivani rezultat regionalnih treninga planiranih za period mart/ožujak 2012. – maj/svibanj 2013. god. je educiran kompletan sestrinski kadar u mentalnom zdravlju.