Obavljene supervizijske posjete ustanovama mentalnog zdravlja za razvoj okupacione terapije u mentalnom zdravlju u BIH

U cilju trajnog poboljšanja kvaliteta usluga mentalnog zdravlja u BiH, Projekat mentalnog zdravlja u BIH se usmjerio na jačanje kapaciteta profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje i bolničkog osoblja u BiH, nastavkom prethodno započetih aktivnosti iz oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju.

U okviru treće faze Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, obavljeno je 35 on-site supervizijskih posjeta okupacionim terapeutima u ustanovama mentalnog zdravlja za podršku primjeni okupacione terapije. Supervizijske posjete je obavilo 18 stručnih asistenata (8 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 8 iz Republike Srpske i 2 Distrikta Brčko) prema dogovorenom planu posjeta.

Svrha supervizijskih posjeta je pružanje podrške okupacionim terapeutima u mentalnom zdravlju za pružanje što kvalitetnije usluge okupacione terapije, što će dovesti do bržeg oporavka korisnika i njihovog kvalitetnijeg života u zajednici. Prvi rezultati nakon obavljenih supervizijskih posjeta, pokazuju da su posjete značajno uticale na samu izvedbu terapije, odnosno njenu kvalitetu. Ovakvim kontinuiranim pristupom, usluga okupacione terapije će ostvariti kvalitet i time ojačati profesionalce za rad na oporavku korisnika, kako bi korisnici usluga ustanova za mentalno zdravlje nastavili koristiti unaprijeđene i kvalitetne usluge.

Stručni asistenti koji su obavili supervizijske posjete su kolege okupacionih terapeuta u mentalnom zdravlju u procesu edukacije, koji su procijenjeni kao najbolji od svih educiranih profesionalaca i stoga su selektirani da obave supervizijski rad na terenu i izvijeste supervizora o nalazima posjeta. Na ovaj način, vrši se korištenje postojećih resursa koji su razvijeni u Projektu i vrši dodatno jačanje kapaciteta profesionalaca, preuzimanjem odgovornosti, učenjem o procesima supervizije, intervizije i izvještavanja.

U Federaciji BiH asistenti u superviziji su posjetili okupacione terapeute u 20 ustanova mentalnog zdravlja: Faik Zolota, medicinski tehničar i Nusreta Bijelić medicinska sestra DZ/CMZ Odžak, DZ/CMZ Gračanica, DZ/CMZ Tešanj, DZ/CMZ Tuzla, DZ/CMZ Živinice, JU Bolnica Travnik Služba neurologije i psihijatrije - JU Bolnica Travnik, Damir Bošković, okupacioni terapeut u mentalnom zdravlju i Valerija Soldo, medicinska sestra/okupaciona terapeutkinja DZ/CMZ Kiseljak, DZ/CMZ Ljubuški, Kantonalna bolnica Mostar - Služba za nervne i duševne bolesti, DZ/CMZ Stolac, Elvedina Muratspahić, diplomirana medicinska sestra i Tarik Hasibović, medicinski tehničar DZ/CMZ Goražde, DZ/CMZ Velika Kladuša, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići - Fojnica, KCUS - Klinika za psihijatriju Sarajevo, JU Psihijatrijska bolnica KS – Jagomir, Ajla Alić, diplomirana medicinska sestra i Muhamed Muminović, medicinski tehničar DZ/CMZ Jajce, DZ/CMZ Travnik, JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona Zenica, DZ/CMZ Zenica, DZ/CMZ Žepče.

U Republici Srpskoj, asistenti u superviziji su posjetili okupacione terapeute u slijedećih 15 ustanova mentalnog zdravlja: Saša Tadić, medicinski tehničar, Vesna Golubović, diplomirana medicinska sestra i Mira Stojičić, medicinska sestra JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor, DZ/CMZ Kozarska Dubica, DZ/CMZ Novi Grad, Ruža Lukić, medicinska sestra, Miroslav Sajić, medicinski tehničar i Đorđe Mihajlović, fizioterapeut DZ/CMZ Doboj, DZ/CMZ Šamac, DZ/CMZ Modriča, DZ/CMZ Srbac, Katarina Suvajac, radni terapeut i Miodrag Vasilić, viši radni terapeut DZ/CMZ Banja Luka, DZ/CMZ Čelinac, DZ/CMZ Derventa, JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, JU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Predrag Petrović, medicinski tehničar i Milada Špinjo, medicinska sestra CMZ Pale, DZ/CMZ Trebinje, JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo, JU Psihijatrijska bolnica Sokolac.

Galerija slika