Obavještenje o dodijeljenim istraživačkim grantovima centrima za mentalno zdravlje

Prema Kriterijima za dodjelu istraživačkih grantova centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini svi prispjeli istraživački prijedlozi su bodovani od strane Komisije za odabir istraživačkih grantova na entitetskom nivou.

Kriteriji se nalaze na web stranici projekta. Dodijeljeno je ukupno šest istraživačkih grantova (3+3). Dobitnici istraživačkih grantova na Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje istraživačkih projekata CMZ-ova u oblasti mentalnog zdravlja u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, komponente B.1 Ojačane kompetencije i vještine multidisciplinarnih timova u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, unutar aktivnosti Odabir istraživačkih projekata za finansiranje su:
  1. Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići, sa ukupno 101 bod
  2. JZU Dom zdravlja Prnjavor, Centar za mentalno zdravlje, sa ukupno 67 bodova
  3. JZU Dom zdravlja Gradiška, Centar za mentalno zdravlje, sa ukupno 58 bodova iz Republike Srpske i
  1. JZU Dom zdravlja Tuzla sa poliklinikom, Centar za mentalno zdravlje Tuzla, sa ukupno 94 boda
  2. Opća bolnica Konjic, Centar za mentalno zdravlje Konjic, sa ukupno 74 boda
  3. ZU Dom Cazin, Centar za mentalno zdravlje Cazin, sa ukupno 67 bodova iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu postojanje komplementarnih projektnih linija unutar kojih je moguća realizacija tematske cjeline koja se odnosi na vršnjačko nasilje u okviru komponente C.2. Uspostavljena bolja saradnja centara za mentalnog zdravlja sa drugim službama u okviru domova zdravlja, drugim relevantnim sektorima i lokalnom zajednicom, kao i činjenicu da ispunjavaju kriterije za odabir subjekta u lokalnoj zajednici za realizaciju ove komponente, Istraživački projekat ZU Dom zdravlja Ključ, Centar za mentalno zdravlje Ključ, sa ukupno 92 boda, Istraživački projekat JU Dom zdravlja Bugojno, Centar za mentalno zdravlje, sa ukupno 70 bodova i Istraživanje JZU Dom zdravlja Novi Grad, Centar za mentalno zdravlje, sa ukupno 62.67 bodova, finansirat će se u okviru ove projektne aktivnosti.

Dobitnici grantova su dužni da svoje istraživačke projekte koriguju, dopune i dostave projektnim kancelarijama u Sarajevu, odnosno Banja Luci u skladu sa preporukama Komisije za odabir istraživačkih grantova prije nego što im sredstva budu odobrena.

PMZ BiH- KRITERIJI