Novi pravilnik za centre za mentalno zdravlje u Federaciji BiH

Za poboljšanje administrativnog i zakonodavnog okvira koji omogućava efikasno djelovanje i podržava započete procese u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u oba BiH entiteta, a u skladu sa principima i prioritetima definiranim Evropskom deklaracijom o mentalnom zdravlju, neophodno je kreirati uvjete za dugoročnu i održivu utemeljenost prakse mentalnog zdravlja u zajednici stvaranjem novih i unapređenjem postojećih zakonsko-administrativnih i financijskih mehanizama. Jedna od aktivnosti koja će doprinijeti ostvarenju navedenog cilja je revizija nomenklature usluga u mentalnom zdravlju i sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova u službama mentalnog zdravlja. Ekspertna grupa, koja je u sastavu imala predstavnike Federalnog ministarstva zdravstva, eksperte iz službi za mentalno zdravlje svih nivoa zdravstvene zaštite, kao i zavoda zdravstvenog osiguranja, paralelno je pripremala dokumente kojima se revidiraju usluge i opisi poslova centara za mentalno zdravlje u zajednici, odnosno primarni nivo zdravstvene zaštite, kao i dokumente za usluge i opise poslova u bolničkim i stacionarnim ustanovama. Pored toga, urađena je i revizija usluga i opisa poslova za Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo.

CRezultat ovog procesa je i navedeni „Pravilnik o organizaciji, bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme, stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci" („Službene novine Federacije BiH", br. 73/11), a očekivani naredni koraci se odnose na detaljniju raspravu između nadležnih institucija i zavoda za zdravstveno osiguranje o modalitetima finansiranja predloženih usluga. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovdje.