Nova politika i strategija zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2012-2020.)

Nova politika mentalnog zdravlja u Federaciji BiH, vodeći se evropskim standardima u zaštiti mentalnog zdravlja i prevenciji mentalnih poteškoća, daje okvir za dalji proces osnaživanja službi u sistemu zdravstva koje će biti dostupne i efikasne u ranom otkrivanju mentalnih problema i poremećaja, ranoj intervenciji i pružanju sveobuhvatnog tretmana osobama sa mentalnim poteškoćama, te jačanju službi mentalnog zdravlja u zajednici za podršku osobama sa mentalnim poteškoćama u kvalitetnom učešću u životu zajednice koje će promovirati oporavak.

Politikom mentalnog zdravlja osigurat će se podrška sistemu u promociji mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja, redukciji stigme i diskriminacije osoba sa mentalnim poremećajima, te poboljšanju liječenja i postizanju oporavka od mentalnih poteškoća, čime će se osigurati uslovi za prevazilaženje aktuelnih procesa transinstitucionalizacije i jačanje procesa deinstitucionalizacije. Politiku prati Strategija zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja za period 2012 – 2020. godine kao programski dokument sa jasno utvrđenim ciljevima, aktivnostima i rokovima kako bi se mogla postići vizija društva koje vrednuje i promovira mentalno zdravlje, koje je oslobođeno stigme i diskriminacije i koje omogućava punu socijalnu uključenost osoba sa mentalnim poteškoćama. Publikacija Politika i strategija zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2012-2020.) pripremljena je u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i od danas dostupna u biblioteci web stranice na linku OVDJE.