Zajedničkim angažmanom možemo podići nivo kvalitete života djece i adolescenata sa problemima u mentalnom zdravlju i olakšati njihov svakodnevni život

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini održan je prvi ciklus supervizijsko edukativnih radionica za okupacione terapeute u mentalnom zdravlju iz Republike Srpske, sa ciljem usavršavanja znanja i učenja novih intervencija okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Tema ovogodišnjih supervizijskih radionica je Okupaciona terapija u radu sa djecom i adolescentima.

Kako navodi dr. Milan Latinović iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, već dvije godine se prati i vrši supervizija u radu medicinskih sestara i tehničara koji rade u zdravstvenom sistemu, prije svega u centrima za mentalno zdravlje i koji su u proteklom periodu završili jednogodišnju edukaciju iz okupacione terapije.

„Edukacija je značajno unaprijedila kapacitete zdravstvenih radnika u oblasti mentalnog zdravlja a ovaj supervizijski proces omogućava da pratimo kvalitet usluga koje se sprovede u lokalnoj zajednici. Okupaciona terapija predstavlja metodu oporavka koju ljudi u svakodnevnom životu upražnjavaju i zbog toga u radu sa osobama sa mentalnim poremećajima okupaciona terapija zauzima važno mjesto. Poseban akcent je stavljen na rad sa djecom i adolescentima jer smo u toku ove godine završili kurikulum i nastavni program za jednogodišnju edukaciju koju će provoditi Medicinski fakultet u Banja Luci, a u koju će biti uključeni timovi iz centara za mentalno zdravlje. Do sada smo tu stručnu brigu mogli pružati samo u Banja Luci. Sada ćemo imati deset lokacija u Republici Srpskoj koje će biti daleko adekvatnije a profesionalci obučeni i osposobljeni da se mogu baviti pitanjem mentalnog zdravlja djece", kazao je Latinović.

Prema mišljenju dipl. radne terapeutkinje i magistre mehatronike iz Instituta za mentalno zdravlje Republike Srbije Branke Sudar edukanti iz centara za mentalno zdravlje kao i iz ustanova psihijatrijskog tipa nisu u dovoljnoj mjeri ohrabreni za rad sa djecom. „Potrebno je razbiti njihove predrasude da nemaju dovoljno znanja i vještina za rad sa djecom. S obzirom da uglavnom rade sa populacijom odraslih koji imaju probleme u mentalnom zdravlju, trebamo im dati vjetar u leđa i pomoći im da prevaziđu predrasude, podignu nivo samopuzdanja i pojasnimo im kako terapijski i dijagnostički mogu reagovati u sklopu okupacione terapije. Okupacione terapija se primjenjuje u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja ali isto tako dijete se vraća u sredinu iz koje je došlo i u svoju porodicu. Edukacijom ćemo pokušati da približimo značaj okupacione terapije što su sami edukanti nakon svih ovih modula i svjesni, ali također ćemo raditi na isticanju njihovog značaja u timu kao člana okupacione terapije u smislu poboljšanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata," kazala je Sudar.

„U okviru metoda koji se primjenjuju u radu sa djecom, mnogi se mogu podvesti pod aktivnosti koje podrazumijevaju okupacionu terapiju. Njihov cilj je da poboljšaju kvalitet života, kako djece tako i njihovih porodica. Prioritet je sticanje osnovnih životnih vještina i osposobljavanje za život što i jeste funkcija korektivno, preventivno, obrazovno vaspitnog procesa. Djeca kroz određene aktivnosti stiču samostalnost neophodnu za životno funkcionisanje. Dobrobit za sve pojedince i socijalnu sredinu jeste sa jedne strane poboljšanje kvalitete živote, a sa druge strane mnogo bitniji za državu je segment davanja. Zahvaljujući tome što djeca postižu veću samostalnost smanjuje se potreba za dodatnim određenim materijalnim sredstvima", pojasnio je diplomirani defektolog, frenolog i dipl. surdiolog Vasilije Baloš.

Muzikoterapeut Danijel Puvača nakon višegodišnjeg iskustva u radu sa djecom i adolescentima sa posebnim potrebama smatra ovaj metod u okviru okupacione terapije vrlo važnim u procesu oporavka.

„Muzikoterapija je multidisciplinarna intervencija i vrsta terapije koja koristi više različitih terapeutskih elemenata u jednom a bazira se na izgradnji veze između terapije i korisnika. U zavisnosti od procjene može biti individualna ili grupna ali u oba slučaja postavljanje ciljeva je važan segment koji u konačnici utiče i na rezultat opravka. Edukacijama ovog tipa i uvođenjem ovakvih programa kroz sistem, kod zdravstvenih profesionalaca se stvaraju određene vještine koje će sutra prenijeti na korisnike i njihov svakodnevni život. U procesu primjene muzikoterapije naglasak se stavlja na edukaciju i kreaciju koja je bazirana na procesu a ne samo jednoj aktivnosti. Zajedničkim radom svih onih koji rade u zaštiti mentalnog zdravlja, uključujući defektologe, okupacione terapeute, fizioterapeute, psihologe- možemo doći do rezultata i podići nivo kvalitete života djece i adolescenata te olakšati njihov svakodnevni život", naglasio je Puvača.

Radna terapeutkinja iz Centra za mentalno zdravlje Prnjavor Katarina Suvajac prošla je jednogodišnju edukaciju mada je već imala završeno formalno obrazovanje iz radne terapije.

„Ovo što smo naučili u toku jednogodišnje edukacije mnogo nam je pomoglo da popunimo ona nedostajuća znanja, vještine i nesigurnosti koje smo imali u radu sa odraslima pacijentima a pogotovo sa djecom. U centru za mentalno zdravlje iz kojeg dolazim i psihijatrica, pedagogica, logoped i ja smo uključeni u rad sa djecom tako da sve ovo što sam čula u toku edukacije jako će da koristi u mom budućem radu. Edukacija je bila inovativna, kreativna i konkretna sa dosta vježbi", kaže Suvajac.

„Ono što bih istakla je način kako formirati grupu, kojeg uzrasta djeca da budu, da li da to budu vršnjaci ili da se više baziramo na sposobnosti. Instrument multifokalne evaluacije je nešto što je jako bitno u radu jednog terapeuta jer do sada radni terapeuti nisu imali potrebni instrumentarij ", smatra Katarina Suvajac.

Prema mišljenju radnog terapeuta iz Centra za mentalno zdravlje Brčko Miodraga Vasilića edukacija je praktična jer se može konkretno primijeniti u svakodnevnom radu sa klijentima.

"Kako je akcenat na rehabilitaciji djece svakako će mnogo koristiti Montesory program koji su nam danas predstavili predavači. Smatram da će dosta pomoći edukacija sa fokusom na djecu i adolescente u radu centara. Brčko koristi sve segmente rada i usluge pruža od najranijeg životnog doba djeci i ispod jedne godine. Ovim će se upotpuniti rupe u znanju mada mi to već aktivno koristimo 15- ak godina", kazao je Vasilić.

Galerija fotografija