Koordinacija centara za mentalno zdravlje i bolnica mora biti na zavidnom nivou kako bi se omogućila kontinuirana pratnja i briga za pacijenta

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, trenutno se finalizira dokument kojim se definiše Model planiranja otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja Enise Mešić procesu izrade dokumenta prethodila je stručna rasprava na kojoj su direktorima bolnica i bolničkih odjela te šefovima centara za mentalno zdravlje iz Bosne i Hercegovine predstavljeni nacrti Modela otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja.

„Učešće je uzelo 86 zdravstvenih profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja Bosne i Hercegovine, a dogovorena je probna implementacija Modela otpusta pacijenata u deset ustanova bolničkog sektora. Sedam iz Federacije Bosne i Hercegovine i tri iz Republike Srpske sa 37 centara za mentalno zdravlje. Rezultati probne implementacije pokazuju da su tokom postest praćenja sve ustanove imale osnovne podatke, koordinatora planiranja otpusta i podatke o posthospitalnom prvom kontaktu pacijenata u vanbolničkim ustanovama”, kazala je Mešić.

"Model otpusta će biti dio revidiranih akreditacionih standarda za bolnice, koji su u Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi, te predviđen i revidiranim zakonima o zaštiti osoba s mentalnim poremećajima u oba entiteta. Kreiran je u saradnji sa zdravstvenim profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja koji ga primjenju zbog čega je prepoznat kao odgovor na potrebe iz prakse”, pojasnila je liderica na Projektu mentalnog zdravlja Enisa Mešić.

Kako navodi psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje Široki Brijeg Kristina Seser, model otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja koristan je prije svega zbog komunikacije između centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih bolničkih odjela koja će biti poboljšana.

„Komunikacija se bazirala na ličnoj motiviranosti djelatnika u centru za mentalno zdravlje i djelatnika na psihijatrijskom odjelu. Sada će to postati pravilo i sigurno će doprinijeti kvalitetnijoj skrbi osoba sa psihološkim poteškoćama. Kvalitetna skrb i njega za osobe sa psihološkim poteškoćama nije dobra ukoliko se ne uključi i obitelj. U okviru ovog projekta obitelj sudjeluje i u otpuštanju pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja, posebno kada je riječ o kompleksnom otpustu. Pored sudjelovanja u planiranju otpusta pacijenta sa bolničkog liječenja obitelj će biti uključena čitavo vrijeme i u praćenje napretka i oporavka nakon izlaska iz bolnice", pojašnjava Seser. Prema njenom mišljenju odlaskom socijalne radnice i medicinske sestre u dom klijenta nakon bolničkog otpusta stiče se prava slika o njegovom oporavku.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva prim. dr Goran Čerkez smatra da Model otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja obezbjeđuje kontinuitet brige za svaku osobu koja je smještena u bolničkom sektoru i nakon oporavka izlazi u svoju lokalnu zajednicu.

„Značajna je razlika između nekadašnjih i današnjih otpusta pacijenata iz ustanova sekundarne i tercijarne zaštite mentalnog zdravlja. Danas kada pacijent izlazi sa bolničkog liječenja, u lokalnoj zajednici već postoje predispozicije za njegovo prihvatanje. Pilotiranje ovog projekta kojem je prethodila vrlo kompleksna priprema traje već tri mjeseca a cijeli proces trebao bi biti integriran u Zakonodavni okvir", kazao je Čerkez.

„Oporavak pacijenta koji se otpušta sa bolničog liječenja nije završen sa sanacijom zdravlja i sa terapijama koje je primio u bolnici gdje je konsolidovan. Kada pacijent nakon bolničkog otpusta dođe u lokalnu zajednicu rade se druge vrste tretmana. Pacijent se uključuje u okupacionu terapiju,ukoliko je težak pacijent uključuje se u sistem koordinirane brige i na ovaj način nastavlja svoju inkluziju", naglasio je Čerkez i dodao da se i dalje mora raditi na unapređenju samog modela otpusta pacijenta iz bolnica ali i shvatanju važnosti očuvanja mentalnog zdravlja u cijelosti.

„Ako ne djelujemo danas, ako ne shvatimo važnost mentalnog zdravlja, ako ne uspostavimo sistem koji može da odgovori na probleme, sutra će se svi nedostaci reflektirati na našu djecu", upozorio je pomoćnik federalnog ministra zdravstva prim. dr Goran Čerkez.

Prim. dr Amir Balić iz Zavoda za bolesti i ovisnosti Kantona Sarajevo mišljenja je da u okviru modela otpusta pacijenata iz bolničkog liječenja treba posebnu pažnju usmjeriti na definiranje socijalnog i pravnog aspekta u slučajevima višestrukih hospitalizacija.

„Iz Zavoda kao socijalno- zdravstvene ustanove pored otpusta pacijenta, radimo i na premještaju pacijenata u druge zdravstvene ustanove. Zbog toga koordinacija centara za mentalno zdravlje i bolnica mora biti na zavidnom nivou kako bi se omogućila kontinuirana pratnja i briga zapacijenta", kazao je Balić.