Kontinuitet brige zdravstvene zaštite ne treba da se prekida

"Primjena modela otpusta korisnicima usluga mentalnog zdravlja omogućava da otpust iz bolnice bude ujedno i prijem u Centar za mentalno zdravlja, odnosno u zajednicu. Briga za pacijenta prema njegovim potrebama počinje već u bolnici. Termini prijema u nadležne centre za mentalno zdravlje zakazuju se prije samog otpusta pacijenta iz bolnice, čime se omogućava kontinuitet brige kroz niz usluga koje centri za mentalno zdravlje u zajednici nude svojim klijentima. Tu spada koordinirana briga, psihosocijalna podrška, okupaciona terapija specifičnih psihoterapijskih i savjetodavnih usluga koje se pružaju individualno i grupno, kao i podrška članovima obitelji ili skrbnicima pacijenata”, kazala je Klementina Nuk Vuković tokomsupervizijske radionice za koordinatore i koordinatorice otpusta iz bolnica i kontinuiteta brige iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj supervizijske radionice bio je razmjena iskustava u procesu provedbe testne implementacije modela zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica korisnika usluga mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se identifikovale eventualne prepreke i unaprijedio protokol o saradnji između službi u zajednici.

"Navedena primjena modela otpusta pored omogućavanja kontinuiteta i koordinacija brige i liječenja, omogućava i pružanje podrške na nivou lokalne zajednice koji će odgovarati potrebama pacijenta za život u zajednici kao i ranuintervenciju tokom krize i relapse”, pojasnila je Nuk Vuković.

Probna primjena modela otpusta započela je početkom maja i to na sedam lokacija u Federaciji Bosne i Hercegovine: JU "Bolnica Travnik”, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, JU "Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo”, Univerzitetski klinički centar Tuzla -Klinika za psihijatriju,Kantonalna bolnica Zenica- Klinika za psihijatriju, Sveučilišna klinička bolnica Mostar.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, u procesu je kreiranja modela zajedničkog planiranja otpusta iz ustanova sekundarne i tercijalne zaštite mentalnog zdravlja. Prijedlog modela u čijoj izradi su učestvovali predstavnici svih psihijatrijskih klinika/bolnica ili odjela u opštim bolnicama i njima pripadajućih centara za mentalno zdravlje, ocijenjen je kao značajan korak u očuvanju i poboljšanju kako zdravstvenog stanja pacijenta, tako i njegovog povezivanja sa odgovarajućim uslugama i službama u zajednici.

Prema riječima prim. dr Gorana Čerkeza iz Federalnog ministarstva zdravstva sastanak sa centrima za mentalno zdravlje i predstavnicima kliničkih centara kantonalnih bolnica na temu otpusta pacijenta je važan korak ka boljem oporavku svakog pacijenta.

„Kontinuitet brige koji je inače predviđen u članu 109, Zakona o zdravstvenoj zaštiti govori upravo o neophodnosti uvezivanja različitih nivoa zdravstvene zaštite kako bi pacijent imao što bolju njegu i brigu. Kontinuitet brige zdravstvene zaštite ne treba da se prekida. Nakon stabilizacije stanja pacijenata u bolnici, nekako je logično da se osoba počne uvoditi u terapije poput okupacione terapije, koje dovode do oporavka. Nastavak brige uslijedio bi u centrima za mentalno zdravlje. Ovo je praktično finalizacija cjelokupng programa, projekta ili reforme mentalnog zdravlja koji smo započeli sa švicarskom vladom" kazao je Čerkez.

„Sada kada imamo jake centre za mentalno zdravlje u zajednici možemo ih uvezivati sa bolnicama. To do sada nije bilo moguće jer ni sami centri koji se nalaze u zajednici nisu imali kapacitet niti resurse da mogu odgovoriti potrebama kompletne rehabilitacije. Danas kada smo uveli okupacionu terapiju, kada smo uveli koordiniranu brigu kada smo smanjili rehospitalizaciju za dvije trećine, ovo je dobar momenat", pojasnio je Čerkez i naglasio da su osobe sa mentalnim poteškoćama često diskriminirane i to i od strane svojih porodica i od strane zdravstvenih radnika.

„Prema evropskim istraživanjima jako visok procenat pacijenata govori o toj diskriminaciji. Čak 44 posto pacijenata govori o diskriminaciji i na nivou porodične medicine i na drugim nivoima zdravstvene zaštite. Ovakvom koordinacijom, ovakvom saradnjom centara i klinika sigurno da će se i ovo stanje značajno poboljšati i da će dovesti do poboljšanja ljudskih prava i jače integracije u zajednici, da ne kažem smanjenja stigme", zaključio je Goran Čerkez.

Prema mišljenju diplomirane medicinske sestre iz centra za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Travnik Amele Kalušić najslabija karika u radu centara upravo je bila kontinuirana saradnja bolnice, odnosno psihijatrijskih odjela i centara za mentalno zdravlje.

„Ovaj model omogućava da zatvorimo krug pružanja usluga. Vrlo često su nam se pacijenti gubili na putu između centra i psihijatrijskog odjela, gubili smo kontakte iz bolnice koji bi se ponovo uspostavljali pogoršanjem zdravlja pacijenta. Primjenom ovog modela zajedničkog planiranja otpusta, već dva mjeseca koliko traje primjena, vidimo napredak. Uspostavili smo jako dobru saradnju sa psihijatrijskim odjelom i pacijenti su se već počeli javljati nakon hospitalizacije. Imamo u planu da ih uključimo u koordiniranu brigu i da im život učinimo što boljim i kvalitetnijim", kazala je Kalušić.

Diplomirani medicinski tehničar JU „Bolnica Travnik" Faik Zolota stavlja fokus na kontinuiranost koji omogućava model otpusta pacijenata iz bolnica.

„Sama radionica u ova tri dana je bila korisna u smislu poboljšanja rada, kvalitete rada i upoznavanja kolega koji su posvećeni istim projektima. Razmjena mišljenja, razumijevanje problematike, načine prevazilaženja problema a sve sa ciljem što bolje i kvalitetnije usluge za krajnje korisnike", kazao je Zolota.

Galerija fotografija