Konsultativno-edukativne radionice u pripremi realizacije istraživačkih projekata

Početkom mjeseca oktobra održana je druga konsultativno-edukativna radionica, na nivou entiteta, kao dio pripremnih aktivnosti u realizaciji istraživačkih projekata koje provode centri za mentalno zdravlje, u partnertsvu jedni sa drugima i sa drugim službama i ustanovama u zajednici.Ovi istraživački projekti na prioritetne teme po izboru Federalnog ministarstva zdravstva „ADHD (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj) u uzrastu 6 - 12 godina" i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske „Evaluacija intervencija usmjerenih na unapređenje fizičkog zdravlja i prevenciju somatskih oboljenja kod korisnika koji pate od teških (psihotičnih) mentalnih poremećaja" provode se kao dio sheme malih grantova dodijenih na osnovu javnog poziva centrima za mentalno zdravlje da iskažu svoj interes za učešće u ovoj aktivnosti. U ovom projektu učestvuje ukupno 31 centar za mentalno zdravlje iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, zajedno sa svojim partnerima iz zajednice – školama, centrima za socijalni rad, drugim zdravstvenim službama. Prva radionica održana je u Sarajevu i Banja Luci u junu i julu mjesecu, nakon koje su istraživački timovi centara za mentalno zdravlje pristupili pripremi i planiranju istraživačkih aktivnosti koje će se odvijati dvanaest mjeseci. Cilj ovih istraživanja je dobiti validne podatke o sve značajnijoj pojavi deficita pažnje i hiperaktivnog poremećaja kod djece, to jest na koji način i koliko kvalitetno se dijagnosticira ovaj poremećaj, odnosno prikupiti podatke koji unapređuju populaciono-zdravstveni pristup, kao i osmisliti i provesti intervencije čiji će se efekti evaluirati.Pored ovih ciljeva značajno će biti  ojačati istraživačke kapacitete što većeg broja centara za mentalno zdravlje i podstaći ih na istraživački rad, kao i omogućiti uspostavljanje partnerstva među samim centrima, što je do sada bila samo sporadična pojava, a naročito partnerstva sa ostalim institucijama u zajednici (škola, centri za socijalni rad) i drugim zdravstvenim službama. Iz dobivenih rezultata se, pored ostvarenog partnerstva, očekuje i usvajanje novih znanja, uvođenje novih aktivnosti, poboljšanje kvaliteta usluga, te širenje preventivnog i promotivnog rada centara za mentalno zdravlje.