Konferencija - Predstavljanje projekta mentalnog zdravlja u BiH

Ciljevi konferencije

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), organizira konferenciju posvećenu zvaničnom predstavljanju Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. oktobar/listopad).

Osnovni cilj Projekta je nastavak aktivnosti vezanih za reformu sektora zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koja je započela 1996. godine stavljanjem fokusa na brigu u zajednici za razliku od tradicionalnog pristupa koji je uglavnom bio baziran na bolničkom tretmanu ljudi sa mentalnim poremećajima. Projekat će se u naredne tri godine realizirati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Na konferenciji se očekuje učešće ključnih aktera u oblasti mentalnog zdravlja, uključujući predstavnike Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava zdravstva, federalnog i kantonalnih  zavoda za javno zdravlje, fondova zdravstvenog osiguranja, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, rukovodioce ustanova i službi iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja,  predstavnike  socijalnog sektora, nevladinih i korisničkih organizacija, akademskih i obrazovnih, a od čije kontinuirane podrške i doprinosa u ovisi ostvarivanje zacrtanih ciljeva Projekta. Učesnici će također imati priliku da se upoznaju sa temom kojoj je ove godine posvećen Svjetski dan mentalnog zdravlja – odnos mentalnog zdravlja i hroničnih tjelesnih oboljenja. Cilj je povećanje svijesti o bliskoj i dvosmjernoj vezi između mentalnih oboljenja i hroničnih tjelesnih oboljenja uključujući dijabetes, karcinom, srčana oboljenja, respiratorna oboljenja i pretilost. Konferencija će biti održana 20. oktobra/listopada u Hotelu Sarajevo, Džemala Bijedića 169a, sa početkom u 12.00 sati.

Program konferencije