Jačanje kapaciteta udruženja korisnika

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini poseban značaj kroz cjelokupno svoje trajanje daje poboljšanju razumijevanja važnosti i uloge korisnika usluga mentalnog zdravlja, ali i članova njihovih porodica kao ravnopravnih partnera profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja.

Jedna od važnih komponenti ovoga procesa jeste ojačavanje inicijativa korisnika, kroz aktivnosti unutar i preko udruženja osoba sa mentalnim poteškoćama uz snažniju podršku ustanova mentalnog zdravlja i profesionalaca zaposlenih u njima. Ove aktivnosti se provode  kroz edukativne aktivnosti i male projekte iz oblasti zastupanja, te inicijativa korisničkih udruženja u lokalnim zajednicama. Očekivani rezultati su: izgrađeni kapaciteti korisničkih organizacija u oblasti organizacionih vještina, vještina zagovaranja i oporavka i pozitivnog mentalnog zdravlje korisnika; provedeni projekti korisničkih organizacija u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, a posebno borbe protiv stigme i diskriminacije.

U prvoj fazi rada sa korisničkim udruženjima postignuto je umrežavanje i jačanja korisničkih udruženja, da bi se u predstojećem periodu projekti korisničkih udruženja usmjerili na zadovoljavanje potreba i specifičnosti udruženja u lokalnim zajednicama u kojima djeluju. U skladu s tim, njihov će rad biti usmjeren na borbu protiv stigme, diskriminacije i socijalnog isključenja osoba koje pate od mentalnih poremećaja, sa krajnjim rezultatom unaprijeđen kvalitet života korisnika kroz samopomoć, autodestigmatizaciju i tematsko povezivanje korisničkih udruženja u ostvarivanju predviđenih rezultata rada. Cjelokupna projektna komponenta je sastavljena iz dva segmenta rada: edukacija udruženja korisnika i sprovođenje projekata korisničkih udruženja.

Kao praktični nastavak edukativnih aktivnosti u okviru ciljeva „Jačanje kapaciteta za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije vezane za mentalne poremećaje" i "Jačanje udruženja korisnika i vještina zagovaranja” u toku je i priprema dodjele grantova udruženjima korisnika s ciljem izrade i provedbe 5 regionalnih antistigma kampanja u Federaciji BiH koje će biti provođene u saradnji sa drugim udruženjima-partnerima i s ciljem podržavanja 33 inicijative krosinika u Republici Srpskoj gdje će biti podržana udruženja sa teškim mentalnim poremećajima, udruženja osoba liječenih zbog alkoholizma, ratnih veterana, osoba koje su pod stresom zbog somatskih bolesti i udruženja djece sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Implementacija projekata očekuje se u periodu april/oktobar 2013. godine, a u njihovoj realizaciji učestovaće ukupno 60 udruženja sa cijelog područja Bosne i Hercegovine, od kojih je 13, ranijim aktivnostima, novoosnovanih.

Kroz mnoge aktivnosti koje Projekat mentalnog zdravlja implementira, rad na razvoju kapaciteta udruženja korisnika doprinosi kreiranju osnova za njihovo proaktivno učešće u izradi politika i pružanja usluga u oblasti mentalnog zdravlja u njihovim zajednicama. Ove aktivnosti provode se i u cilju povezivanja profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje i jačanja udruženja korisnika u radu protiv stigme i diskriminacije kako prema profesionalcima u mentalnom zdravlju, tako i prema osobama sa mentalnim poteškoćama. Takođe, njihova saradnja i uloga je veoma važna kako bi upućivali jedni na druge u cilju sveukupnog poboljšanja mentalnog zdravlja opće populacije.