Jačanje kapaciteta profesionalaca u mentalnom zdravlju u BiH za rad sa djecom i adolescentima

S ciljem osiguranja kvalitetnih i dugotrajnih usluga, Projekat mentalnog zdravlja u BIH je započeo aktivnosti na jačanju kapaciteta znanja psihologa/inja i drugih članova timova u ustanovama mentalnog zdravlja u BiH iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Djeca i adolescenti su specifična grupacija koja je najranjivija kada se radi o mentalnim oboljenjima, a kod koje postoje velike mogućnosti za preveniranje psiholoških posljedica i potencijalnih oboljenja.

Namjera Projekta mentalnog zdravlja u BiH je kreiranje kvalitetne i održive formalne edukacije iz dječije i adolescentne psihoterapije i rada sa djecom i adolescentima sa svim njenim bitnim odrednicama (načinom edukacije, kliničkim supervizijama i individualnim radom sa klijentima). Na ovaj način popuniće se praznine u znanjima pružaoca usluga u ovoj oblasti, omogućiti pravovremena prevencija, dijagnostika i terapija korisnicima usluga, te neophodna supervizija u radu. 

Da bi se izvršio proces kreiranja formalne edukacije iz oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenata, formirane su dvije entitetske radne grupe. U Federaciji BiH, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva formirana je Ekspertna radna grupa za izradu kurikuluma i pravilnika za edukaciju iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovu Radnu grupu čine predstavnici/ce profesionalaca iz oblasti psihologije i psihijatrije, predstavnici/ce obrazovnih ustanova koje se bave edukacijom iz terapijskog rada sa djecom i adolescentima i predstavnici/ce Federalnog ministarstva zdravstva za oblast mentalnog zdravlja i oblasti legislative u zdravstvu. Od 29. 06. 2018. godine održana su tri sastanka Ekspertne radne grupe, gdje je definisan okvir i pravac edukacije iz dječije i adolescentne psihoterapije u Federaciji BiH i Radna grupa u narednom periodu nastavlja sa svojim radom.

U Republici Srpskoj, formirana jeRadna grupe za izradu Kurikuluma i Pravilnika za rad sa djecom i adolescentima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj, koju čine doktori/ce specijalisti iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije, psihologinje, predstavnici/ce centra za mentalno zdravlje doma zdravlja u Banja Luci, predstavnici/ce obrazovnih ustanova, te Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Dana 21. 09. 2018. godine održan je prvi sastanka Radne grupe gdje je definisan okvir edukacije i razmatran plan organizacije edukacije, a slijede naredni sastanci za finaliziranje procesa kreiranje edukacije.