Jačanja korisničkih udruženja

Osobe sa mentalnim problemima izložene su raznim oblicima diskriminacije u svim sferama života.

Međutim, ohrabrujući su mnogobrojni primjeri uspješnih kampanja i projekata širom svijeta u borbi protiv stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti osoba sa mentalnim poremećajima. Ono što je zajedničko takvim inicijativama jeste da centralno mjesto u njihovom osmišljavanju i provedbi pripada korisnicima usluga mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima. Preduvjet je, svakako, njihovo osnaživanje. Osnaživanje je ključni koncept u viziji promocije zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije kao  multidimenzionalni socijalni proces kroz koji pojedinci i grupe stiču bolje razumijevanje i kontrolu nad svojim životima. Rad na osnaživanju korisnika usluga mentalnog zdravlja donosi višestruke koristi, na biološkoj, psihološkoj i socijalnoj razini, uključujući povećano samopoštovanje, veći osjećaj povezanosti s drugima i plodonosnu angažiranost u društvu. Vodeći se ovim konceptom i vizijom o pozitivnom mentalnom zdravlju, u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH provode se aktivnosti koje teže oporavku u mentalnom zdravlju putem programa obuke za osobe s duševnim poremećajima koje su pod rizikom da budu socijalno isključene. Ovi programi su koncipirani u nekoliko modula koji obrađuju čitav niz tema od značaja za korisnike usluga mentalnog zdravlja, kao što su upravljanje stresom, procesni oporavak, razvoj individualnih snaga i tako dalje.

U tu svrhu formiran je Tim za rad sa korisničkim udruženjima u čijem radu, pored stručnjaka u oblasti mentalnog zdravlja, kao ravnopravni članovi učestvuju i korisnici usluga mentalnog zdravlja iz oba entiteta. Prvi korak u provođenju ove aktivnosti je bilo objavljivanje javnog poziva za korisnička udruženja za učešće u ovoj aktivnsoti i na osnovu primljenih prijava izvršena je klasifikacija udruženja u pet grupa: i) udruženja osoba sa teškim duševnim smetnjama/mentalnim poremećajima (npr. psihotični poremećaji), ii) udruženja osoba sa psihičkim poteškoćama vezanim za ratna traumatska iskustva, iii) udruženja osoba liječenih od ovisnosti o psihoaktivnim supstancama, iv) udruženja djece i  mladih sa posebnim potrebama i njihovih porodica i v) udruženja osoba oboljelih od hroničnih somatskih bolesti.

Nakon ciklusa edukacija u periodu septembar – decembar 2011. god. pružena je podrška  predloženim korisničkim udruženjima u pisanju malih projekata, ukupno njih jedanaest, koje će finansirati Projekat mentalnog zdravlja u prvom ciklusu dodjele malih grantova. Trenutno je u toku rad komisije koja vrši ocjenu dostavljenih prijedloga u odnosu na utvrđene kriterije, te daje svoje sugestije za njihovo poboljšanje, čime se jačaju kapaciteti udruženja u planiranju i pripremi projekata i za buduće konkurse.