Banja Luka - Konferencija povodom predstavljanja Projekta mentalnog zdravlja u BiH

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) su organizovali Konferenciju posvećenu predstavljanju Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava reformu mentalnog zdravlja i sprovodi ključne aktivnosti predviđene Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj (2009-2015).

Konferencija je održana 27. oktobra 2010. u Banjojluci okupila je 184 učesnika. Na konferenciji su učešće uzeli predstavnici Ministarstava zdravlja i socijalne zaštite RS, Instituta za javno zdravlje RS, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, rukovodioci ustanova i službi iz nivoa primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja, predstavnici socijalnog sektora, nevladinih i korisničkih organizacija i akademskih i obrazovnih ustanova, a od kojih se očekuje kontinuirana podrška i doprinos u ostvarivanju ove humane vizije i promociji ljudskih prava i sloboda. Projekat je rezultat zajedničkog opredjeljenja i zalaganja resornih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u BiH koja je počela 1996. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja ovog sektora i podizanja kvaliteta i pristupačnosti usluga zaštite mentalnog zdravlja za sve građane BiH.

Osnovni cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju evropskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšan administrativni i zakonodavni okvir koji omogućava efikasno djelovanje i procese u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u oba BiH entiteta.
  • Ljudski resursi osposobljeni za pružanje kvalitetnijih usluga u zaštiti mentalnog zdravlja.
  • Ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici je podržano kao jedan od prioriteta reforme od strane upravljačkih struktura Domova zdravlja.
  • Ojačani kapaciteti za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje.

Švicarska vlada je osigurala 4,3 miliona KM za prve tri godine implementacije projekta na području cijele BiH sa mogućim nastavkom ulaganja i nakon ovog trogodišnjeg perioda. Projekat podrazumijeva aktivnosti na razvoju adekvatne zakonodavne i administrativne osnove za organizaciju efikasnih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, edukaciju zdravstvenih radnika u cilju unapređenja njihovih kapaciteta i vještina u pružanju ovih usluga, promotivne kampanje za zaštitu mentalnog zdravlja i borbu protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim poremećajima, te podršku udruženjima korisnika u zastupanju njihovih prava i socijalnom uključivanju.

Projekat će biti implementiran na čitavom području Bosne i Hercegovine, odnosno djelovati u svim zajednicama u kojima postoje Centri za mentalno zdravlje. Korisnici projekta su primarno stručnjaci u oblasti zaštite mentalnog zdravlja na nivou primarne zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici projekta su korisnici usluga zaštite mentalnog zdravlja, osobe sa mentalnim poremećajima ili oboljenjima i njihove porodice. Takođe, osim Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, korisnici projekta su i brojne institucije javnog sektora, psihijatrijske klinike i odjeljenja u bolnicama, entitetske agencije za akreditaciju u zdravstvu, entitetski i kanotnalni fondovi zdravstvenog osiguranja i zavodi za javno zdravstvo, udruženja korisnika usluga zaštite mentalnog zdravlja, dok će ključni akteri u socijalnom i obrazovnom sektoru takođe biti indirektni korisnici projekta.

Foto galerija