Akreditacija centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini

U saradnji sa JU „Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske ASKVA" i Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine AKAZ, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava akreditaciju centara za mentalno zdravlje.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini mr sc.Tatjane Popović, specijaliste medicinske psihologije, proces akreditacije je prošlo 59 posto centara za mentalno zdravlje na nivou Bosne i Hercegovine, od toga 63 posto (17 od ukupno 26 centara za mentalno zdravlje) u Republici Srpskoj, 58 posto (23 od ukupno 42 centara za mentalno zdravlje) u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan centar za mentalno zdravlje u Brčko distriktu.

„Pomenuti centri imaju uspostavljenu dokumentacionu osnovu u koju spadaju registri i procedure i profesionalnu osnovu koja podrazumijeva obuku osoblja, za praćenje i unapređenje kvaliteta svog rada. Revidirani su Akreditacioni standardi, u FBiH su već u upotrebi, a u RS u procesu usvajanja, koji predviđaju redovnu obradu podataka putem definisanih indikatora kvaliteta. Podaci prikupljeni u ovom periodu u novoakreditovanim centrima za mentalno zdravlje pokazuju pozitivne efekte akreditacije na poboljšanje prakse i ishode u radu centra", kazala je Popović.

U Republici Srspkoj je uspostavljen sistem kompletnog praćenja podataka o zaštiti mentalnog zdravlja u zdravstvenom sistemu dok su u Federaciji Bosne i Hercegovine definisanjem modela prikupljanja i obrade podataka stvoreni preduslovi koji će omogućiti kompletirano praćenje podataka o zaštiti mentalnog zdravlja u zdravstvenom sistemu.

„Specifično, rezultati ostvareniu izvještajnom periodu su sljedeći: Akreditovane zdravstvene ustanove u oba entiteta, odnosno centri za mentalno zdravlje, na osnovu svoje dokumentacije počinju interno pratiti i koristiti određene podatke koji su kompatibilni sa utvrđenim domenima indikatora kvaliteta. Podaci su upotrebljivi za planiranje i poboljšanje kvaliteta saradnje sa bolničkim sektorom i porodičnom medicinom u cilju prevencije relapsa bolesti i rehospitalizacije, pružanja sveobuhvatnijih-timskih usluga većem broju pacijenata sa teškim mentalnim poremećajima, poboljšanju socijalne inkluzije i smanjenju opterećenja kod članova porodice ovih osoba. Pouzdanost u praćenju ovih podataka iz papirne dokumentacije se popravljala putem edukativnih susreta i kontrole prikupljanja i obrade podataka od strane agencija za kvalitet, kao i kontinuiranom stručnom podrškom centrima za mentalno zdravlje i agencijama od strane liderke komponente I PMZ u BiH", pojasnila je Popović.

Na osnovu uzorka od 10 centara, koji su u FBiH u 2014. ušli u proces akreditacije i dostavili podatke za 2014. i 2015. god., može se zaključiti da proces akreditacije može direktno uticati na poboljšanje procesa u radu centra: povećanog procenta timski obrađenih i tretiranih pacijenata (13% na 18%), povećanja broja pacijenata čije su članovi porodice primili usluge podrške (2080 na 2246), smanjenja broja prisilno hospitalizovanih pacijenata (124 na 40) i smanjenog upućivanja na rehospitalizaciju iz centara za mentalno zdravlje (156 na 144). Akreditovani centri u oba entiteta značajno češće od neakreditovanih prikupljaju informacije od strane korisnika. 53% akreditovanih i 32% neakreditovanih centara za mentalno zdravlje je na temelju anketa, a 50% akreditovanih i 26% neakreditovanih na temelju obrađenih listića za žalbe i sugestije izvršilo značajne promjene u svojoj praksi.

„Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini će u ovoj godini podržati proces reakreditacije za ukupno 21 centar za mentalno zdravlje i to 8 u Federaciji BiH, 12 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko Distriktu, uz participaciju od strane zdravstvenih ustanova", kaže Popović i pojašnjava:

„Dosadašnji tempo akreditacije daje realne osnove da će u Projektu mentalnog zdravlja biti postignut željeni postotak centara koji su prošli kroz proces akreditacije, više od 60%. Za ove centre možemo pretpostaviti da kontinuirano primjenjuju uspostavljene procedure i oblike rada. Ipak, na planu održivosti akreditacionog statusa uočavamo probleme zbog aktuelne finansijske situacije u zdravstvenom sistemu. Akreditacioni status ustanovama ne donosi finansijsku stimulaciju i većina ustanova nije spremna da u potpunosti samostalno plati troškove akreditacije", zaključila je Popović.

Spisak ustanova u Bosni i Hercegovini koje su do sada akreditovane kroz fazu I i fazu II uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u BiH

Fedracija Bosne i Hercegovine:

Centar za mentalno zdravlje Novi Grad, Centar za mentalno zdravlje Vogošća, Centar za mentalno zdravlje Bihać, Centar za mentalno zdravlje Zenica, Centar za mentalno zdravlje Vitez, Centar za mentalno zdravlje Srebrenik, Centar za mentalno zdravlje Novo Sarajevo, Centar za mentalno zdravlje Stari grad Sarajevo, Centar za mentalno zdravlje Ilidža, Centar za mentalno zdravlje Stari Grad Mostar, Centar za mentalno zdravlje Bugojno, Centar za mentalno zdravlje Ključ, Centar za mentalno zdravlje Ključ, Centar za mentalno zdravlje Sanski most, Centar za mentalno zdravlje Velika Kladuša, Centar za mentalno zdravlje Visoko, Centar za mentalno zdravlje Gračanica, Centar za mentalno zdravlje Travnik, Centar za mentalno zdravlje Tuzla, Centar za mentalno zdravlje Goražde, Centar za mentalno zdravlje Mostar, Centar za mentalno zdravlje Tešanj.

Republika Srpska:

Centar za mentalno zdravlje Banja Luka, Centar za mentalno zdravlje Bijeljina, Centar za mentalno zdravlje Derventa, Centar za mentalno zdravlje Doboj, Centar za mentalno zdravlje Gradiška, Centar za mentalno zdravlje Kozarska Dubica, Centar za mentalno zdravlje Laktaši, Centar za mentalno zdravlje Mrkonjić Grad, Centar za mentalno zdravlje Novi Grad, Centar za mentalno zdravlje Pale, Centar za mentalno zdravlje Prijedor, Centar za mentalno zdravlje Šamac, Centar za mentalno zdravlje Sokolac, Centar za mentalno zdravlje Srbac, Centar za mentalno zdravlje Teslić, Centar za mentalno zdravlje Ugljevik, Centar za mentalno zdravlje Zvornik.

Brčko distrikt:

Centar za mentalno zdravlje Brčko