Održana radionica: „Priprema centara mentalnog zdravlja za akreditaciju u Federaciji BiH“

Od 08. do 11. novembra 2012. god., u hotelu Hollywood u Sarajevu, održana je radionica za uposlenike centara mentalnog zdravlja radi pripreme za akreditaciju.

Organizatori skupa bili su AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, Projekat mentalno zdravlje u BiH i Asocijacija XY. Na četverodnevnoj radionici prisustvovalo je 57 učesnika iz 29 centra iz Federacije BiH: Banovići, Bihać, Bugojno, Goražde, Gračanica, Kakanj, Ključ, Livno, Ljubuški, Mostar (2 CMZ-a), Sanski Most, Sarajevo (6 CMZ-a), Široki Brijeg, Srebrenik, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša, Visoko, Vitez, Zavidovići, Zenica i Živinice. Predavači, suradnici AKAZ-a, su kroz osam sesija tokom četiri dana analizirali ispunjenost kriterija iz akreditacijskih standarda na osnovu dostavljenih formulara za samoocjenu centara za mentalno zdravlje i zajedno sa moderatorom radionice Zoranom Riđanovićem vodili su veoma plodne diskusije sa učesnicima nakon svakog edukacijskog modula. Edukacija je koncipirana u osam modula s ciljem olakšavanja pripreme za vanjsku ocjenu putem boljeg razumijevanja značenja akreditacijskih standarda i kriterija i njihove bolje ispunjenosti. Učesnici radionice su bili predstavnici iz svakog CMZ-a koji su Agenciji uputili pismo namjere za vanjsku ocjenu odnosno akreditaciju.

Nakon završetka svakog predavanja organizirana je diskusija u trajanju od jednog sata radi odgovora na tematska pitanja i najčešće dileme učesnika. U tu svrhu, predavači su bili upoznati sa rezultatima prve samoocjene CMZ-ova koji su uputili svoje predstavnike na radionicu. Moduli i predavači su bili sljedeći:

Bakir Nakaš (Sarajevo): Upravljanje i rukovođenje CMZ (standard 1);
Zoran Riđanović (Sarajevo): Osiguranje i poboljšanje kvaliteta, sigurnosti usluga i bezbjednosti osoblja i korisnika (standard 8);
Adisa Mehić (Sarajevo): Prava pacijenata u oblasti mentalnog zdravlja (standard 3);
Behzad Hadžić (Ključ): Učešće pacijenata, članova porodice i zakonskih zastupnika u aktivnostima CMZ (standard 4);
Esmina Avdibegović (Tuzla): Kliničke usluge CMZ (standard 5) i Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i onesposobljenja (standard 6);
Aida Pilav (Sarajevo): Medicinska dokumentacija (standard 7);
Goran Čerkez (Sarajevo): Saradnja, koordinacija i integracija usluga (standard 2);
Marina Bera (Sarajevo): Prostorije CMZ (standard 9) i oprema CMZ (standard 10).

Po općoj ocjeni svih učesnika, radionica je postigla planirane ciljeve, naime: da predavači predstave standarde i kriterije; da detaljno analiziraju njihov smisao iz ugla zdravstvenih profesionalaca; da analiziraju ispunjenost odnosno neispunjenost pojedinih kriterija na osnovu samoocjene centara i utvrde razloge za to; da daju sugestije i predlože neka praktična rješenja za ispunjavanje standarda / kriterija i konačno, da predlože bolju terminologiju i modernije koncepte koji odražavaju napredak psihijatrije i mentalnog zdravlja u zajednici radi nove revizije akreditacijskih standarda za centre za mentalno zdravlje. Za pohvalu su veliki entuzijazam predavača i visok nivo uključenosti svih sudionika radionice koji su pokazali neskrivene ambicije da ovaj proces uspješno okončaju akreditacijom u jesen naredne godine.

Učesnici su još jednom bili zamoljeni da Agenciji dostave sve dokumente koje su razvili u svrhu vanjske ocjene (politike, procedure, protokole, vodiče, itd.) pod uslovima copyrighta koji su im već poznati. To je neophodno radi transparentne razmjene dobre prakse i ubrzanja priprema svih CMZ-ova za ispunjavanje standarda/kriterija i bolje pripreme za vanjsku ocjenu.

Tekst i fotografija preuzeti  sa web stranice: www.akaz.ba